Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 1 (23) 2012

Ladislav Mura

Economical aspects of milk processing industry under conditions of dispersed agriculture – study of a chosen region in Poland

Ekonomiczne aspekty funkcjonowania przemysłu mleczarskiego w warunkach rolnictwa rozproszonego – badania przeprowadzone w wybranym województwie

Abstract: Low costs of raw material production in comparison with milk production costs in the EU-25 countries are strengths of the Małopolska dairy sector. Low costs of milk production result primarily from the extensive character of production on a majority of dairy farms, dispersion and outdated technologies, lower hygiene and veterinary standards and low remuneration for work in agriculture forced by high unemployment rate and lack of any other sources of income. Simultaneously the same factors are basic causes of low profitability of milk production and lack of funds for its modernization, thus being the main weaknesses of the Małopolska dairy sector. Small farms prevail among milk producers, which makes the structure of milk suppliers for processing greatly dispersed over the whole region. The dispersion most unfavourably affects raw milk quality and competitiveness of final dairy products.
Abstract in polish: Niskie koszty przetwarzania mleka, w porównaniu z kosztami produkcji  w 25 krajach UE, stanowią siłę małopolskiego przemysłu mleczarskiego. Niskie koszty produkcji wynikają, po pierwsze, z ekstensywnego charakteru tej produkcji w większości gospodarstw mlecznych, rozproszenia i przestarzałych technologii, niższego poziomu hi-gieny i standardów weterynaryjnych, niższego wynagrodzenia za pracę w rolnictwie, co  z kolei jest wynikiem wysokiej stopy bezrobocia w sektorze i braku innych źródeł dochodu. Te same czynniki są podstawowymi przyczynami niskiej opłacalności produkcji mleka i braku funduszy na jej modernizację, i stanowią, w związku z tym, główną słabość małopolskiego sektora mleczarskiego. Wśród producentów przeważają małe gospodarstwa, co powoduje, że struktura dostawców mleka dla celów przetwórstwa jest znacznie rozproszona po całym województwie. Rozproszenie to w sposób niekorzystny wpływa na jakość surowca i konkurencyjność produktów końcowych.

Keywords: economical aspects, milk processing, dispersed agriculture, region of Małopolska

Keywords in polish: aspekty ekonomiczne, przetwarzanie mleka, rozproszone rolnictwo, województwo małopolskie

PDF in in english Full text available in english in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/vol23/issue1/art_5.pdf
For citation:

MLA Mura, Ladislav. "Economical aspects of milk processing industry under conditions of dispersed agriculture – study of a chosen region in Poland ." J. Agribus. Rural Dev. 23.1 (2012): 61-70.
APA Ladislav Mura (2012). Economical aspects of milk processing industry under conditions of dispersed agriculture – study of a chosen region in Poland . J. Agribus. Rural Dev. 23 (1), 61-70
ISO 690 MURA, Ladislav. Economical aspects of milk processing industry under conditions of dispersed agriculture – study of a chosen region in Poland . J. Agribus. Rural Dev., 2012, 23.1: 61-70.
Corresponding address:
Ing. et Bc. Ladislav Mura, Ph.D. Department of Economics, J. Selye University, Bratislavská 3322, 945 01 Komárno, Slovakia 
Authors email:
ladislav.mura@gmail.com