Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 1 (23) 2012

Katarzyna Kita, Walenty Poczta

The European Union’s and Poland’s trade relations with the African, Caribbean and Pacific group of states (ACP) in the agri-food products in the years 2000-2009

Stosunki handlowe Unii Europejskiej i Polski z krajami AKP w obszarze rynków produktów rolno-żywnościowych w latach 2000-2009

Abstract: The aim of the paper is to examine key trends in the European Union’s trade policy towards the African, Caribbean and Pacific group of states (ACP), as well as to identify main changes in the commodity structure of the European (and Polish) agri-food trade. The results showed that for the ACP countries, the European market is perceived as a source of food industry while the EU (including Poland) imports from ACP region coffee, tea and cocoa. This confirms a certain specialization of production and trade in ACP countries. Both the European Union and Poland, are net importers of agri- food products from the ACP region.
Abstract in polish: W opracowaniu podjęto próbę zbadania kluczowych tendencji w polityce handlowej Unii Europejskiej wobec krajów grupy Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP) oraz wskazania przeobrażeń w strukturze towarowej wymiany rolno-żywnościowej Unii Europejskiej (w tym Polski) z tymi krajami. Analiza uzyskanych wyników wykazała, iż dla krajów AKP rynek europejski jest przede wszystkim źródłem zaopatrzenia dla przemysłu spożywczego. Z kolei import UE i Polski zdominowały te same grupy produktów (kawa, herbata, kakao), potwierdzając jednocześnie specjalizację handlową państw AKP. Zarówno Unia Europejska, jak i Polska, pozostają importerami netto artykułów rolno-spożywczych pochodzących z regionu AKP.

Keywords: foreign trade, agri-food products, the ACP group of states, trade policy, European Union

Keywords in polish: handel zagraniczny, artykuły rolno-żywnościowe, kraje AKP, polityka handlowa, Unia Europejska

PDF in polish Full text availablein polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/volume23/issue1/art_4_pl.pdf
For citation:

MLA Kita, Katarzyna, and Walenty Poczta. "Stosunki handlowe Unii Europejskiej i Polski z krajami AKP w obszarze rynków produktów rolno-żywnościowych w latach 2000-2009." J. Agribus. Rural Dev. 23.1 (2012): 49-60.
APA Katarzyna Kita, Walenty Poczta (2012). Stosunki handlowe Unii Europejskiej i Polski z krajami AKP w obszarze rynków produktów rolno-żywnościowych w latach 2000-2009. J. Agribus. Rural Dev. 23 (1), 49-60
ISO 690 KITA, Katarzyna, POCZTA, Walenty. Stosunki handlowe Unii Europejskiej i Polski z krajami AKP w obszarze rynków produktów rolno-żywnościowych w latach 2000-2009. J. Agribus. Rural Dev., 2012, 23.1: 49-60.
Corresponding address:
mgr Katarzyna Kita, Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej w Agrobiznesie, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań, Poland
Authors email:
kita@up.poznan.pl