Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 4 (22) 2011

Adrian Sadłowski

Direct payments as an instrument of the environmental policy

Płatności obszarowe jako instrument polityki ochrony środowiska

Abstract: Agriculture is the area of human activity that is accompanied by the formation of positive and negative external environmental effects. In order to motivate farmers to conduct production activities in a way that reduces the negative impact of these activities on the environment, the so-called principle of cross compliance has been incorporated into the direct support system. This study characterises the area payments as an instrument of the environmental policy and is a review of the European Commission’s different proposals for the reform of direct payments through the prism of environmental functions of this instrument.
Abstract in polish: Rolnictwo to dziedzina aktywności człowieka, której towarzyszy powstawanie pozytywnych i negatywnych zewnętrznych efektów środowiskowych. W celu zmotywo-wania rolników do prowadzenia działalności produkcyjnej w sposób zapewniający ogra-niczenie negatywnego wpływu tej działalności na środowisko naturalne, w system wsparcia bezpośredniego wbudowano tzw. zasadę cross compliance. W pracy scharakteryzowano płatności obszarowe jako instrument polityki ekologicznej oraz dokonano przeglądu proponowanych przez Komisję Europejską wariantów reformy płatności bezpośrednich przez pryzmat funkcji środowiskowych tego instrumentu.

Keywords: external effects, externalization of costs, environmental policy, environment protection instruments, direct payments, cross-compliance

Keywords in polish: efekty zewnętrzne, eksternalizacja kosztów, polityka ekologiczna, instrumenty ochrony środowiska, płatności bezpośrednie, zasada wzajemnej zgodności

PDF in polish Full text availablein polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/volume22/issue4/art_13_pl.pdf
For citation:

MLA Sadłowski, Adrian. "Płatności obszarowe jako instrument polityki ochrony środowiska." J. Agribus. Rural Dev. 22.4 (2011): 145-151.
APA Adrian Sadłowski (2011). Płatności obszarowe jako instrument polityki ochrony środowiska. J. Agribus. Rural Dev. 22 (4), 145-151
ISO 690 SADłOWSKI, Adrian. Płatności obszarowe jako instrument polityki ochrony środowiska. J. Agribus. Rural Dev., 2011, 22.4: 145-151.
Corresponding address:
mgr inż. Adrian Sadłowski, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, ul. Wiśniowa 41, 02-520 Warszawa, Poland
Authors email:
adriansadlowski@wp.pl