Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 4 (22) 2011

Arkadiusz Piwowar

Prices and the assortment offer of the mineral fertilizers in the farmers’ opinion

Ceny i oferta asortymentowa nawozów mineralnych w opinii producentów rolnych

Abstract: The mineral fertilizers are the basic means of production used by agriculturalists in order to improve the size and quality of the cultivated plants. The retail prices of the most popular mineral fertilizers have risen in the last years. The paper discusses the research results concerning the agriculturalists' opinion about the mineral fertilizers’ prices and assortment in the market. The research revealed that the high prices and their disadvantageous relation to the fruits' of the earth prices affect the farmers.
Abstract in polish: Nawozy mineralne są podstawowym środkiem produkcji, stosowanym przez producentów rolnych w celu polepszenia wielkości i jakości plonów roślin uprawnych. W ostatnich latach wyraźnie wzrosły ceny detaliczne najpopularniejszych na rynku nawo-zów mineralnych. W artykule zaprezentowano wyniki badań empirycznych dotyczących opinii producentów rolnych odnośnie cen nawozów mineralnych oraz oferty asortymen-towej nawozów w placówkach handlowych. Badania wykazały, że problematyka bardzo wysokich cen nawozów mineralnych i niekorzystnych relacji cen nawozów do cen płodów rolnych dotyka producentów rolnych.

Keywords: mineral fertilizers market, mineral fertilizers prices, opinion

Keywords in polish: rynek nawozów mineralnych, ceny nawozów, opinia

PDF in polish Full text availablein polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/volume22/issue4/art_12_pl.pdf
For citation:

MLA Piwowar, Arkadiusz. "Ceny i oferta asortymentowa nawozów mineralnych w opinii producentów rolnych." J. Agribus. Rural Dev. 22.4 (2011): 135-144.
APA Arkadiusz Piwowar (2011). Ceny i oferta asortymentowa nawozów mineralnych w opinii producentów rolnych. J. Agribus. Rural Dev. 22 (4), 135-144
ISO 690 PIWOWAR, Arkadiusz. Ceny i oferta asortymentowa nawozów mineralnych w opinii producentów rolnych. J. Agribus. Rural Dev., 2011, 22.4: 135-144.
Corresponding address:
dr inż. Arkadiusz Piwowar, Katedra Ekonomiki i Organizacji Gospodarki Żywnościowej, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław, Poland
Authors email:
arkadiusz.piwowar@ue.wroc.pl