Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 4 (22) 2011

Agnieszka Kozera, Cezary Kozera

The standard of living of the population and its diversity in the European Union

Poziom życia ludności i jego zróżnicowanie w krajach Unii Europejskiej

Abstract: This paper presents the results of the comparison standard of living for Poland and other European Union countries (based on specific diagnostic features that describe different groups of the population's needs). In the study of the spatial diversity of life taxonomic methods were used – classical TOPSIS method.
Abstract in polish: W opracowaniu przedstawiono porównanie poziomu życia ludności Polski i pozostałych krajów Unii Europejskiej (na podstawie określonych cech diagnostycznych opisujących poszczególne grupy potrzeb ludności). W badaniu zróżnicowania przestrzen-nego poziomu życia wykorzystano metody taksonomiczne – klasyczną metodę TOPSIS.

Keywords: quality of life, synthetic measure of quality of life

Keywords in polish: poziom życia, syntetyczny miernik poziomu życia

PDF in polish Full text availablein polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/volume22/issue4/art_11_pl.pdf
For citation:

MLA Kozera, Agnieszka, and Cezary Kozera. "Poziom życia ludności i jego zróżnicowanie w krajach Unii Europejskiej." J. Agribus. Rural Dev. 22.4 (2011): 123-133.
APA Agnieszka Kozera, Cezary Kozera (2011). Poziom życia ludności i jego zróżnicowanie w krajach Unii Europejskiej. J. Agribus. Rural Dev. 22 (4), 123-133
ISO 690 KOZERA, Agnieszka, KOZERA, Cezary. Poziom życia ludności i jego zróżnicowanie w krajach Unii Europejskiej. J. Agribus. Rural Dev., 2011, 22.4: 123-133.
Corresponding address:
mgr Agnieszka Kozera, Katedra Finansów i Rachunkowości, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28, 60-625 Poznań, Poland
Authors email:
akozera@up.poznan.pl