Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 4 (22) 2011

Grzegorz Koc, Stanisław Szarek

Efficiency of the application of an increasing hydrogel dose in bispore mushrooms cultivation. Agaricus bisporus (Lange) Sing. Imbach

Efektywność zastosowania wzrastających dawek hydrożelu w uprawie pieczarki dwuzarodnikowej Agaricus bisporus (Lange) Sing. Imbach

Abstract: The economical efficiency of the application of an increasing hydrogel dose in bispore mushrooms (Agaricus bisporus (Lange) Sing. Imbach SYLVAN 737) has been experimented in controlled weather conditions. It was found that the application of a 50 and 150 g•m-2 hydrogel dose is not economically proved due to the lack of harvest significant increase. In the cultivation of this particular variety of mushrooms, the optimal hydrogel dose should not be 100 g•m-2 of subsoil.
Abstract in polish: Badano efektywność ekonomiczną zastosowania wzrastających dawek hydrożelu w uprawie pieczarki dwuzarodnikowej Agaricus bisporus (Lange) Sing. Imbach odmiany SYLVAN 737 w warunkach kontrolowanego klimatu. Stwierdzono, że zastosowanie dawki hydrożelu w ilości 50 i 150 g•m-2 jest ekonomicznie nieuzasadnione, ponieważ nie odnotowano istotnego wzrostu plonowania. Przeprowadzona analiza ekonomiczna oraz analiza istotności różnic upoważniają do stwierdzenia, że ekonomicznie uzasadniona dawka hydrożelu wynosi 100 g•m-2.

Keywords: production efficiency, hydrogel, bispore mushroom

Keywords in polish: efektywność produkcji, hydrożele, pieczarka dwuzarodnikowa

PDF in polish Full text availablein polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/volume22/issue4/art_10_pl.pdf
For citation:

MLA Koc, Grzegorz, and Stanisław Szarek. "Efektywność zastosowania wzrastających dawek hydrożelu w uprawie pieczarki dwuzarodnikowej Agaricus bisporus (Lange) Sing. Imbach." J. Agribus. Rural Dev. 22.4 (2011): 115-122.
APA Grzegorz Koc, Stanisław Szarek (2011). Efektywność zastosowania wzrastających dawek hydrożelu w uprawie pieczarki dwuzarodnikowej Agaricus bisporus (Lange) Sing. Imbach. J. Agribus. Rural Dev. 22 (4), 115-122
ISO 690 KOC, Grzegorz, SZAREK, Stanisław. Efektywność zastosowania wzrastających dawek hydrożelu w uprawie pieczarki dwuzarodnikowej Agaricus bisporus (Lange) Sing. Imbach. J. Agribus. Rural Dev., 2011, 22.4: 115-122.
Corresponding address:
dr inż. Stanisław Szarek, Pracownia Agrometeorologii i Podstaw Melioracji, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, ul. Prusa 12, 08-110 Siedlce, Poland
Authors email:
szarek@uph.edu.pl