Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 4 (22) 2011

Roman Kisiel, Renata Marks-Bielska, Anna Kowalska

Direct subsidies and changes in farms on the example of selected districts of Warmińsko-Mazurskie voivodship

Dopłaty bezpośrednie a zmiany w gospodarstwach rolnych na przykładzie wybranych powiatów województwa warmińsko-mazurskiego

Abstract: The paper represents an attempt at assessment of the direct subsidies influence on changes at farms. The questionnaire-based surveys covered 118 farmers from Warmińsko-Mazurskie voivodship (the districts of Bartoszyce, Ełk and Mrągowo). The financial aid in the form of direct subsidies improved the financial standing of farms. The majority of the respondents declared that direct subsidies contributed to a slight improvement of the financial standing (48%). Some farmers surveyed (36%) have not noticed any change concerning improvement of their financial standing while the smallest percentage of the respondents declared that as a consequence of receiving direct subsidies their financial standing improved significantly (16%); the highest share of respondents indicating that was recorded in Bartoszyce district representing 25% of the respondents from that district. In small size farms the direct subsidies were allocated mainly to financing the current expenditures. In case of farms up to 5 ha that was over 80%. In case of verification of the allocation of the direct subsidies for development of the farm, purchase of land or means of production the following correlation was visible: the larger the area of the farm the larger the allocation of direct subsidies to investments.
Abstract in polish: Celem opracowania była próba oceny wpływu dopłat bezpośrednich na zmiany w gospodarstwach rolnych. Badania ankietowe przeprowadzono wśród 118 rolników z województwa warmińsko-mazurskiego (w powiatach bartoszyckim, ełckim i mrągow-skim). Pomoc finansowa z tytułu dopłat bezpośrednich poprawiła kondycję finansową go-spodarstw rolnych. Większość respondentów uważała, że dopłaty bezpośrednie przyczyniły się do nieznacznej poprawy kondycji finansowej (48%). Część badanych rolników (36%) nie dostrzegała zmian odnośnie polepszenia sytuacji finansowej, natomiast najmniej ankietowanych twierdziło, że w wyniku otrzymania dopłat bezpośrednich ich kondycja finansowa znacznie się poprawiła (16%), najwięcej w powiecie bartoszyckim, co stanowiło 25% badanych z tego powiatu. W gospodarstwach rolnych o małej powierzchni dopłaty bezpośrednie były przeznaczane głównie na finansowanie bieżących wydatków. W gospodarstwach do 5 ha stanowiło to ponad 80%. Przy weryfikacji przeznaczenia dopłat bezpośrednich na rozbudowę gospodarstwa, zakup ziemi oraz środków produkcji była widoczna zależność, że im większa powierzchnia gospodarstwa rolnego, tym przeznaczano więcej środków na inwestycje z tytułu dopłat bezpośrednich.

Keywords: direct payments, agriculture, common agricultural policy

Keywords in polish: dopłaty bezpośrednie, rolnictwo, Wspólna Polityka Rolna

PDF in polish Full text availablein polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/volume22/issue4/art_9_pl.pdf
For citation:

MLA Kisiel, Roman, et al. "Dopłaty bezpośrednie a zmiany w gospodarstwach rolnych na przykładzie wybranych powiatów województwa warmińsko-mazurskiego." J. Agribus. Rural Dev. 22.4 (2011): 101-114.
APA Roman Kisiel, Renata Marks-Bielska, Anna Kowalska (2011). Dopłaty bezpośrednie a zmiany w gospodarstwach rolnych na przykładzie wybranych powiatów województwa warmińsko-mazurskiego. J. Agribus. Rural Dev. 22 (4), 101-114
ISO 690 KISIEL, Roman, MARKS-BIELSKA, Renata, KOWALSKA, Anna. Dopłaty bezpośrednie a zmiany w gospodarstwach rolnych na przykładzie wybranych powiatów województwa warmińsko-mazurskiego. J. Agribus. Rural Dev., 2011, 22.4: 101-114.
Corresponding address:
prof. dr hab. Roman Kisiel, Katedra Polityki Gospodarczej i Regionalnej, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul. Oczapowskiego 4, 10-719 Olsztyn, Poland
Authors email:
kisiel@uwm.edu.pl