Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 4 (22) 2011

Ryszard Kata

Using of the banking services by individual farmers in Poland

Korzystanie z usług bankowych przez rolników indywidualnych w Polsce

Abstract: The paper analyses the structure and dynamics of credit indebtedness of agricultural holdings and farmers’ bank deposits in Poland in 1996-2009. The aim of this article was to describe the financial relationships agricultural holdings with banks, and characteristics farmers as purchasers of banking services, including the identification of specific attitudes and behaviours of farmers in the banking market, which differ from other groups of bank customers (non-agricultural entrepreneurs, individuals). Agricultural holdings were analysed as a sector. The source of empirical data were statistics of NBP (National Bank of Poland), GUS (Central Statistical Office) and FADN.
Abstract in polish: W opracowaniu dokonano analizy struktury i dynamiki zadłużenia kredytowego gospodarstw rolnych oraz depozytów bankowych rolników w Polsce w latach 1996-2009. Celem badań było ukazanie relacji finansowych gospodarstw rolnych z bankami oraz charakterystyki rolników jako nabywców usług bankowych, w tym określenie specy-ficznych postaw i zachowań rolników na rynku bankowym, które różnią ich od innych grup klientów banków (przedsiębiorców ze sfery pozarolniczej, osób prywatnych). Go-spodarstwa rolne były analizowane w ujęciu sektorowym. Źródłem danych empirycznych były statystyki NBP, GUS oraz FADN.

Keywords: individual agricultural holding, banks, bank credits, deposits

Keywords in polish: indywidualne gospodarstwo rolne, banki, kredyty bankowe, depozyty

PDF in polish Full text availablein polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/volume22/issue4/art_8_pl.pdf
For citation:

MLA Kata, Ryszard. "Korzystanie z usług bankowych przez rolników indywidualnych w Polsce." J. Agribus. Rural Dev. 22.4 (2011): 87-99.
APA Ryszard Kata (2011). Korzystanie z usług bankowych przez rolników indywidualnych w Polsce. J. Agribus. Rural Dev. 22 (4), 87-99
ISO 690 KATA, Ryszard. Korzystanie z usług bankowych przez rolników indywidualnych w Polsce. J. Agribus. Rural Dev., 2011, 22.4: 87-99.
Corresponding address:
dr inż. Ryszard Kata, Zakład Finansów, Uniwersytet Rzeszowski, ul. M. Ćwiklińskiej 2, 35-601 Rzeszów, Poland
Authors email:
rdkata@univ. rzeszow.pl