Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 4 (22) 2011

Zbigniew Gołaś

Factors affecting labour productivity in the SME sector of the European Union

Czynniki kształtujące wydajność pracy w sektorze MSP Unii Europejskiej

Abstract: The article presents the results of labour productivity analysis in micro, small and medium enterprises of EU countries. The analysis was conducted on the basis of European Commission for Enterprise and Industry data from 2008. The results of regression analysis point that the technical equipment of work, the share of value added and value of production in revenues are the most important factors influencing the labour productivity in the SME sector.
Abstract in polish: W artykule zaprezentowano wyniki analizy wydajności pracy w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach krajów UE. Analizę przeprowadzono na podstawie danych Komisji Europejskiej ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu z 2008 roku. Według wyników analizy regresji, do najważniejszych czynników kształtujących wydajność pracy w sektorze MSP należą: uzbrojenie pracy oraz udział wartości dodanej i wartości produkcji w przychodach.

Keywords: labour productivity, SME sector, European Union

Keywords in polish: wydajność pracy, sektor MSP, Unia Europejska

PDF in polish Full text availablein polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/volume22/issue4/art_6_pl.pdf
For citation:

MLA Gołaś, Zbigniew. "Czynniki kształtujące wydajność pracy w sektorze MSP Unii Europejskiej." J. Agribus. Rural Dev. 22.4 (2011): 65-73.
APA Zbigniew Gołaś (2011). Czynniki kształtujące wydajność pracy w sektorze MSP Unii Europejskiej. J. Agribus. Rural Dev. 22 (4), 65-73
ISO 690 GOłAś, Zbigniew. Czynniki kształtujące wydajność pracy w sektorze MSP Unii Europejskiej. J. Agribus. Rural Dev., 2011, 22.4: 65-73.
Corresponding address:
dr hab. Zbigniew Gołaś, prof. nadzw., Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw Agrobiznesu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań, Poland
Authors email:
zbyszekg@up.poznan.pl