Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 4 (22) 2011

Dorota Czerwińska-Kayzer, Anna Bieniasz

Classification of agricultural assets on the international accounting standard 41 Agriculture

Klasyfikacja aktywów pochodzenia rolniczego według MSR 41 Rolnictwo

Abstract: Agricultural activity is characterised by dissimilarity and complexity of economic events. Therefore, the assets related to agricultural activity, should be properly classified, as it affects the method of valuation and the company assessment. In the article the classification of agricultural assets has been presented in respect of IAS/IFRS 41 Agriculture.
Abstract in polish: Działalność rolnicza charakteryzuje się odmiennością i złożonością zdarzeń gospodarczych. W związku z tym składniki majątku związane z działalnością rolniczą powinny być właściwie sklasyfikowane, gdyż wpływa to na sposób ewidencji, metodę wyceny i ujawnienia składnika w bilansie. Artykuł poświęcono klasyfikacji aktywów biologicznych proponowanej przez MSR 41 Rolnictwo. W regulacji tej dzieli się aktywa pochodzenia rolniczego na: aktywa biologiczne, inne aktywa biologiczne i produkty rolnicze

Keywords: biological assets, classification of assets, IAS 41 Agriculture

Keywords in polish: aktywa biologiczne, produkty rolnicze, klasyfikacja aktywów, MSR 41

PDF in polish Full text availablein polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/volume22/issue4/art_4_pl.pdf
For citation:

MLA Czerwińska-Kayzer, Dorota, and Anna Bieniasz. "Klasyfikacja aktywów pochodzenia rolniczego według MSR 41 Rolnictwo." J. Agribus. Rural Dev. 22.4 (2011): 41-49.
APA Dorota Czerwińska-Kayzer, Anna Bieniasz (2011). Klasyfikacja aktywów pochodzenia rolniczego według MSR 41 Rolnictwo. J. Agribus. Rural Dev. 22 (4), 41-49
ISO 690 CZERWIńSKA-KAYZER, Dorota, BIENIASZ, Anna. Klasyfikacja aktywów pochodzenia rolniczego według MSR 41 Rolnictwo. J. Agribus. Rural Dev., 2011, 22.4: 41-49.
Corresponding address:
dr Dorota Czerwińska-Kayzer, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Katedra Finansów i Rachunkowości, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań, Poland
Authors email:
czerwinska-kayzer@up.poznan.pl