Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 4 (22) 2011

Aleksandra Chlebicka

Factors affecting success of agricultural producers groups

Czynniki wpływające na sukces grup producentów rolnych

Abstract: Poor organisation of agricultural markets in Poland remains one of the biggest problems for agricultural sector. There are about 510 agricultural producer groups, but only 2% of Polish farmers selling for market are members. Knowledge on cooperation determinants and different aspects of producer groups performance is crucial to build references for policy makers and producer groups’ managers. The aim of the article was to discuss factors affecting success of producers groups understood as a level of members’ satisfaction. Data for 2006 and 2011 from 30 producers groups in fruit and vegetable sector were analysed using logit model. Three determinants occurred to be statistically important: scope of a group functions, informal cooperation with farmers before starting a formal cooperation and homogeneity of farms.
Abstract in polish: Stan złego zorganizowania producentów rolnych pozostaje jednym z najważniejszych problemów polskiego rolnictwa. Aby stymulować rozwój grup producenckich, jest potrzebna wiedza na temat czynników wpływających na sukces tych podmiotów. Ich rozpoznanie może pomóc w rozprzestrzenianiu dobrych praktyk w tworzeniu i zarządzaniu tymi podmiotami. Tym samym może stanowić podstawy rekomendacji dla zarządzających grupami producenckimi oraz odpowiedzialnych za kształtowanie instrumentów polityki rolnej adresowanych do tych podmiotów. Celem artykułu było wskazanie, które czynniki decydują o powodzeniu działań grupy producenckiej. Żeby odpowiedzieć na tak postawione pytanie, zbudowano model regresji logistycznej ze zmienną objaśnianą sukces grupy producenckiej. W wyniku analizy okazało się, że istotne statystycznie są: zakres funkcji pełnionych przez grupy producenckie, współpraca producentów przed założeniem lub przystąpieniem do grupy producenckiej oraz podobieństwo gospodarstw członkowskich.

Keywords: agricultural producer groups, logit model

Keywords in polish: grupy producentów rolnych, model logitowy

PDF in polish Full text availablein polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/volume22/issue4/art_3_pl.pdf
For citation:

MLA Chlebicka, Aleksandra. "Czynniki wpływające na sukces grup producentów rolnych." J. Agribus. Rural Dev. 22.4 (2011): 31-39.
APA Aleksandra Chlebicka (2011). Czynniki wpływające na sukces grup producentów rolnych. J. Agribus. Rural Dev. 22 (4), 31-39
ISO 690 CHLEBICKA, Aleksandra. Czynniki wpływające na sukces grup producentów rolnych. J. Agribus. Rural Dev., 2011, 22.4: 31-39.
Corresponding address:
dr Aleksandra Chlebicka, Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa, Poland
Authors email:
aleksandra_chlebicka@sggw.pl