Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 4 (22) 2011

Anna Bieniasz, Zbigniew Gołaś

The efficiency of working capital management and its impact on the profitability of small, medium and large enterprises of the food industry in Poland

Sprawność zarządzania kapitałem obrotowym i jej wpływ na rentowność małych, średnich i dużych przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w Polsce

Abstract: The article presents the results of the efficiency of working capital management in small, medium and large enterprises of the food industry in Poland years in 2005- -2009. The efficiency of working capital management has been evaluated by using the in-ventory cycle, receivables, liabilities and cash conversion cycle and by its relation to rate of return on non-financial assets. Studies have shown that the effectiveness of working capital was differentiated by size of enterprises and in industries where working capital cycles are the shortest, a relatively higher rate of return on assets was achieved. In the national food industry the highest efficiency, measured by cash conversion cycle and assets profitability, was characteristic for large companies. The beneficial effect of shortening the cycle of working capital on the profitability of assets also verified the regression analysis.
Abstract in polish: W artykule przedstawiono wyniki badań sprawności zarządzania kapitałem obrotowym w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego w Polsce w okresie 2005-2009. Sprawność zarządzania kapitałem obrotowym oceniono z zastosowaniem cyklu zapasów, należności, zobowiązań i cyklu konwersji gotówki oraz w odniesieniu do uzyskiwanych stóp zwrotu z aktywów niefinansowych. Badania wykazały, że w branżach, w których cykle kapitału obrotowego były najkrótsze, uzyskiwano relatywnie wyższe stopy zwrotu z aktywów. Korzystny wpływ skracania cykli kapitału obrotowego na rentowność aktywów zweryfikowano również stosując analizę regresji.

Keywords: inventories cycles, receivables cycle, liabilities cycle, cash conversion cycle, return on assets, food industry

Keywords in polish: cykl zapasów, cykl należności, cykl zobowiązań, cykl konwersji gotówki, rentowność aktywów, przemysł spożywczy

PDF in polish Full text availablein polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/volume22/issue4/art_2_pl.pdf
For citation:

MLA Bieniasz, Anna, and Zbigniew Gołaś. "Sprawność zarządzania kapitałem obrotowym i jej wpływ na rentowność małych, średnich i dużych przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w Polsce." J. Agribus. Rural Dev. 22.4 (2011): 15-29.
APA Anna Bieniasz, Zbigniew Gołaś (2011). Sprawność zarządzania kapitałem obrotowym i jej wpływ na rentowność małych, średnich i dużych przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w Polsce. J. Agribus. Rural Dev. 22 (4), 15-29
ISO 690 BIENIASZ, Anna, GOłAś, Zbigniew. Sprawność zarządzania kapitałem obrotowym i jej wpływ na rentowność małych, średnich i dużych przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w Polsce. J. Agribus. Rural Dev., 2011, 22.4: 15-29.
Corresponding address:
dr Anna Bieniasz, Katedra Finansów i Rachunkowości, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań, Poland
Authors email:
bieniasz@up.poznan.pl