Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 4 (22) 2011

Paulina Anioła, Zbigniew Gołaś

Classification of European Union countries according to a household debt level and structure

Klasyfikacja krajów Unii Europejskiej według poziomu i struktury zadłużenia gospodarstw domowych

Abstract: In the article were shown the results of cross-sectional and dynamic analysis of diversification of the level and structure of household debt and the problems with its repayment in the EU countries over the period 2005-2009. In the article the multidimen-sional methods of data analysis (cluster analysis – k-means method) which enabled to classify the households in the EU according to the characteristics that were used describe its debt. Moreover, in order to determine the quantitative relationships between the level of household debt, and between the frequency of occurring the problem with debt repayment, the tools of correlation and regression analysis were used.
Abstract in polish: W artykule przedstawiono wyniki analizy przekrojowo-dynamicznej zróżnicowania poziomu zadłużenia gospodarstw domowych oraz skali problemów z jego obsługą w krajach UE w okresie 2005-2009. W badaniu zastosowano metody analizy wielowy-miarowej (analiza skupień – metoda k-średnich), umożliwiające klasyfikację gospodarstw domowych krajów UE według cech opisujących ich zadłużenie. Ponadto, w celu określenia związków ilościowych między a częstością występowania problemów z jego spłatą, zastosowano narzędzia analizy korelacji i regresji krokowej.

Keywords: households, EU, over-indebtedness

Keywords in polish: gospodarstwa domowe, UE, nadmierne zadłużenie

PDF in polish Full text availablein polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/volume22/issue4/art_1_pl.pdf
For citation:

MLA Anioła, Paulina, and Zbigniew Gołaś. "Klasyfikacja krajów Unii Europejskiej według poziomu i struktury zadłużenia gospodarstw domowych." J. Agribus. Rural Dev. 22.4 (2011): 9-14.
APA Paulina Anioła, Zbigniew Gołaś (2011). Klasyfikacja krajów Unii Europejskiej według poziomu i struktury zadłużenia gospodarstw domowych. J. Agribus. Rural Dev. 22 (4), 9-14
ISO 690 ANIOłA, Paulina, GOłAś, Zbigniew. Klasyfikacja krajów Unii Europejskiej według poziomu i struktury zadłużenia gospodarstw domowych. J. Agribus. Rural Dev., 2011, 22.4: 9-14.
Corresponding address:
mgr Paulina Anioła, Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw Agrobiznesu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań, Poland,
Authors email:
aniola@up.poznan.pl