Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 3 (21) 2011

Małgorzata Polna

Individually owned agricultural holdings as beneficiaries of RDP measure 5, “Afforestation of agricultural land”, in wielkopolska voivodeship

Indywidualne gospodarstwa rolne jako beneficjenci działania 5. PROW „Zalesienia gruntów rolnych” w województwie wielkopolskim

Abstract: The paper offers a spatial analysis (by poviat) of RDP Measure 5 “Afforestation of agricultural land” in Wielkopolska voivodeship and an assessment of individually operated agricultural holdings in terms of the absorption of funds earmarked for this purpose. The analysis was conducted on the basis of six indices, which were standardised and presented in the form of a normalised mean. The analysis covers the years 2004-2006, i.e. the first financial perspective of Poland’s EU membership. The materials used were those of the Agency for Restructuring and Modernisation of Agriculture (AR&MA) on afforestation of agricultural land under the RDP. The research showed there to be wide differences in the absorption of RDP funds by individually held farms of over 1 ha AL earmarked for this purpose. This is an effect of a spatially variable activity of those farms in the absorption of the means, but also of insufficient information concerning the conditions and procedure of granting assistance, because the implementation of Measure 5 had not been preceded by a programme of consultancy and training. 
Abstract in polish: Opracowanie dotyczy analizy przestrzennej (według powiatów) Działania 5. PROW „Zalesienia gruntów rolnych” w województwie wielkopolskim oraz oceny indywidualnych gospodarstw rolnych z punktu widzenia poziomu absorpcji środków przeznaczonych na jego realizację. Analizę przeprowadzono w oparciu o sześć mierników, które poddano procedurze standaryzacji i przedstawiono w formie średniej wartości znormalizowanej. Czasowo analiza obejmuje lata 2004-2006, tj. pierwszy finansowy okres członkostwa Polski w UE. Artykuł opracowano na podstawie oryginalnej bazy danych, utworzonej na podstawie materiałów Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), dotyczących zalesień gruntów rolnych w ramach PROW oraz danych Głównego Urzędu Statystycznego, dotyczących liczby i powierzchni gospodarstw rolnych o areale powyżej 1 ha UR.

Keywords: individually owned agricultural holdings, afforestation, agricultural land

Keywords in polish: indywidualne gospodarstwa rolne, zalesienia, grunty rolne

PDF in polish Full text availablein polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/volume21/issue3/art_8_pl.pdf
For citation:

MLA Polna, Małgorzata. "Indywidualne gospodarstwa rolne jako beneficjenci działania 5. PROW „Zalesienia gruntów rolnych” w województwie wielkopolskim ." J. Agribus. Rural Dev. 21.3 (2011): 81-91.
APA Małgorzata Polna (2011). Indywidualne gospodarstwa rolne jako beneficjenci działania 5. PROW „Zalesienia gruntów rolnych” w województwie wielkopolskim . J. Agribus. Rural Dev. 21 (3), 81-91
ISO 690 POLNA, Małgorzata. Indywidualne gospodarstwa rolne jako beneficjenci działania 5. PROW „Zalesienia gruntów rolnych” w województwie wielkopolskim . J. Agribus. Rural Dev., 2011, 21.3: 81-91.
Corresponding address:
dr Małgorzata Polna, Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Dzięgielowa 27, 61-680 Poznań, Poland
Authors email:
marten@amu.edu.pl