Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 3 (21) 2011

Paulina Anioła, Wawrzyniec Czubak, Bartosz Marchwacki

Decision making process of young people on the banking services market on the example of Polish and Austrian students

Proces decyzyjny ludzi młodych na rynku produktów i usług bankowych na przykładzie studentów polskich i austriackich

Abstract: The aim of this paper was to compare young people’s from Poland and Austria behaviour on the banking services market and to create a decision making process scheme of young people. The aim was realised by comparing financial behaviour of students from Poznań University of Life Sciences and Universität für Bodenkultur Wien.
Abstract in polish: Celem niniejszej pracy było porównanie zachowań, na rynku produktów i usług bankowych, studentów polskich i austriackich. Podjęto także próbę stworzenia schematu procesu decyzyjnego ludzi młodych na tym rynku. Cel został zrealizowany po-przez porównanie zachowań finansowych studentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Po-znaniu i Universität für Bodenkultur w Wiedniu

Keywords: decision making process, financial behaviour, young people generation

Keywords in polish: proces decyzyjny, zachowania finansowe, pokolenie ludzi młodych

PDF in polish Full text availablein polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/volume21/issue3/art_1_pl.pdf
For citation:

MLA Anioła, Paulina, et al. "Proces decyzyjny ludzi młodych na rynku produktów i usług bankowych na przykładzie studentów polskich i austriackich ." J. Agribus. Rural Dev. 21.3 (2011): 5-12.
APA Paulina Anioła, Wawrzyniec Czubak, Bartosz Marchwacki (2011). Proces decyzyjny ludzi młodych na rynku produktów i usług bankowych na przykładzie studentów polskich i austriackich . J. Agribus. Rural Dev. 21 (3), 5-12
ISO 690 ANIOłA, Paulina, CZUBAK, Wawrzyniec, MARCHWACKI, Bartosz. Proces decyzyjny ludzi młodych na rynku produktów i usług bankowych na przykładzie studentów polskich i austriackich . J. Agribus. Rural Dev., 2011, 21.3: 5-12.
Corresponding address:
mgr Paulina Anioła, Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw Agrobiznesu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań, Poland
Authors email:
aniola@up.poznan.pl