Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 2 (20) 2011

Andrzej Radwan

Family farms in Poland according to the kind of agricultural production

Gospodarstwa rodzinne w Polsce według kierunków produkcji rolniczej

Abstract: The paper presents a spatial analysis of farms according to the identified kinds of production. The basic facts were presented on the basis of survey studies (interview with questionnaire) conducted at the turn of 2007 and 2008 in four regions of Poland on a representative group of 555 family farms. The paper is a part of a wider research aiming at presentation of differences in the production potential of farms differing with kind of agricultural activity. Production and economic results obtained by family farms are defini-tively influenced by land and labour resources, outlays on production and possessed tech-nical means resulting from the pursued kinds of agricultural production. Development of farms and improvement of their economic results should be also connected among others with land consolidation processes and upgrading production quality crucial for strengthen-ing their competitiveness.
Abstract in polish: Opracowanie obejmuje przestrzenną analizę gospodarstw według wydzielonych kierunków produkcji. Podstawą faktograficzną są wyniki badań ankietowych (wywiad z kwestionariuszem) przeprowadzone w czterech regionach kraju na reprezentatywnej grupie 555 gospodarstw rodzinnych na przełomie 2007 i 2008 roku. W analizie pokazano różnice występujące w potencjale produkcyjnym gospodarstw pomiędzy poszczególnymi kierunkami produkcji rolniczej. Wyniki produkcyjne i ekonomiczne gospodarstw w decydującym stopniu są determinowane zasobami ziemi, pracy, wielkością nakładów na produkcję i posiadanymi środkami technicznymi, a te z kolei wynikają z kierunków produkcji rolniczej. Rozwój gospodarstw i poprawę wyników ekonomicznych należy wiązać ze skalą produkcji, a więc natężeniem procesów koncentracji ziemi i podnoszeniem jakości produkcji, niezbędnej w poprawie konkurencyjności.

Keywords: economic value, types of farms, factors of production, final and marketable output

Keywords in polish: wielkość ekonomiczna, typy gospodarstw, czynniki wytwórcze, produkcja końcowa i towarowa

PDF in polish Full text availablein polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/volume20/issue2/art_12_pl.pdf
For citation:

MLA Radwan, Andrzej. "Gospodarstwa rodzinne w Polsce według kierunków produkcji rolniczej." J. Agribus. Rural Dev. 20.2 (2011): 127-136.
APA Andrzej Radwan (2011). Gospodarstwa rodzinne w Polsce według kierunków produkcji rolniczej. J. Agribus. Rural Dev. 20 (2), 127-136
ISO 690 RADWAN, Andrzej. Gospodarstwa rodzinne w Polsce według kierunków produkcji rolniczej. J. Agribus. Rural Dev., 2011, 20.2: 127-136.
Corresponding address:
dr hab. inż. Andrzej Radwan, Zakład Ekonomii i Polityki Gospodarczej, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków, Poland
Authors email:
andrzej.radwan@ur.krakow.pl