Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 2 (20) 2011

Piotr Nowaczyk

Activity of port subjects in logging UE programmes on the investment in fishing harbours

Aktywność podmiotów portowych w pozyskiwaniu środków z programów unijnych na finansowanie inwestycji w portach rybackich

Abstract: The paper presents the results of research on Polish fishing harbours. The results show disproportions in the infrastructure investments of fishing harbours. The main factors of differences in investments are: financial possibilities, conditions of logging UE programmes, and received priorities. The research showed that, only Polish municipal harbours use UE funds well.
Abstract in polish: W artykule przedstawiono badania dotyczące portów rybackich w Polsce. Wyniki badań wskazują na duże dysproporcje w aktywności inwestycyjnej podmiotów portowych. Główne czynniki wpływające na różnice w inwestycjach to: możliwości finansowe, warunki pozyskiwania środków z programów unijnych, przyjęte priorytety. Badania wskazały, że w Polsce tylko porty komunalne dobrze wykorzystują fundusze UE.

Keywords: fishing harbours infrastructure investments, UE programmes

Keywords in polish: porty rybackie, inwestycje infrastrukturalne, programy unijne

PDF in polish Full text availablein polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/volume20/issue2/art_11_pl.pdf
For citation:

MLA Nowaczyk, Piotr. "Aktywność podmiotów portowych w pozyskiwaniu środków z programów unijnych na finansowanie inwestycji w portach rybackich." J. Agribus. Rural Dev. 20.2 (2011): 115-126.
APA Piotr Nowaczyk (2011). Aktywność podmiotów portowych w pozyskiwaniu środków z programów unijnych na finansowanie inwestycji w portach rybackich. J. Agribus. Rural Dev. 20 (2), 115-126
ISO 690 NOWACZYK, Piotr. Aktywność podmiotów portowych w pozyskiwaniu środków z programów unijnych na finansowanie inwestycji w portach rybackich. J. Agribus. Rural Dev., 2011, 20.2: 115-126.
Corresponding address:
mgr Piotr Nowaczyk, Katedra Marketingu, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, ul. Żołnierska 47, 71-210 Szczecin, Poland
Authors email:
piotr.nowaczyk@zut.edu.pl