Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 2 (20) 2011

Małgorzata Michalcewicz-Kaniowska, Małgorzata Zajdel

Developing skills and competence of employees of the Kujawsko-Pomorskie regional operational programme managing body – research findings

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników instytucji zarządzającej regionalnym programem operacyjnym województwa kujawsko-pomorskiego – wyniki badań

Abstract: In the contemporary world it is the employees or the human capital of any company who are responsible for effective management and caring for the future of their business. Organisations change all the time which means that continual staff training should be provided. The purpose of the research was to evaluate the training policy of the managing body of the Kujawsko-Pomorskie Regional Operational Programme (IZ RPO WK-P) and its employees’ development potential. The research participants preferred mentoring (47%), coaching (27%) and briefing (26%) techniques. They also benefited from a range of educational techniques such as training courses, post-graduate studies etc. and a wide choice of subjects. Thus, it is necessary to conduct periodic research on training requirements, focusing on subjects and training techniques.
Abstract in polish: We współczesnym świecie sprawne zarządzanie organizacją i kreowanie jej przyszłości jest domeną ludzi, którzy są w niej zatrudnieni stanowiąc kapitał ludzki. Organizacje podlegają ciągłym zmianom co wpływa na konieczność szkolenia pracowników. Celem ogólnym badań było dokonanie oceny polityki szkoleniowej Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomor¬skiego (IZ RPO WK-P), w aspekcie zapewnienia rozwoju potencjału kadr. Do metod najbardziej preferowanych przez badanych, należą: mentoring (47%), coaching (27%) i instruktaż (26%). Badani korzystali z różnych form edukacyjnych (szkolenia, kursy, studia podyplomowe), których tematyka była bardzo zróżnicowana. Konieczne jest przeprowadzanie okresowych badań potrzeb szkoleniowych z uwzględnieniem ich tematyki oraz innych zagadnień, między innymi preferowanych metod szkoleniowych.

Keywords: training policy, Kujawsko-Pomorskie Regional Operational Programme (KPROP), mentoring

Keywords in polish: polityka szkoleniowa, Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego, mentoring

PDF in polish Full text availablein polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/volume20/issue2/art_8_pl.pdf
For citation:

MLA Michalcewicz-Kaniowska, Małgorzata, and Małgorzata Zajdel. "Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników instytucji zarządzającej regionalnym programem operacyjnym województwa kujawsko-pomorskiego – wyniki badań." J. Agribus. Rural Dev. 20.2 (2011): 77-87.
APA Małgorzata Michalcewicz-Kaniowska, Małgorzata Zajdel (2011). Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników instytucji zarządzającej regionalnym programem operacyjnym województwa kujawsko-pomorskiego – wyniki badań. J. Agribus. Rural Dev. 20 (2), 77-87
ISO 690 MICHALCEWICZ-KANIOWSKA, Małgorzata, ZAJDEL, Małgorzata. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników instytucji zarządzającej regionalnym programem operacyjnym województwa kujawsko-pomorskiego – wyniki badań. J. Agribus. Rural Dev., 2011, 20.2: 77-87.
Corresponding address:
dr inż. Małgorzata Michalcewicz-Kaniowska, Pracownia Rozwoju Regionalnego, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, ul. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz, Poland
Authors email:
malgosia@utp. edu.pl