Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 2 (20) 2011

Agnieszka Kurdyś-Kujawska

Analysis of the funds used during the three years of the Rural Development Programme 2007-2013

Ocena wykorzystania środków finansowych w okresie trzech lat funkcjonowania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Abstract: The paper presents general guidelines and a plan for financing the various activities of the RDP 2007-2013. An analysis of the use of financial resources under the priority axes of the activities forming the RDP 2007-2013 in the three years of the Programme. The source materials were Ministry of Agriculture Village and Development studies and reports. On the implementation of the RDP 2007-2013 Poland received financial support amounting to 17.2 billion Euros to June 2010 used 22.24% of the total budget. The largest share of financing by the action of axis 2 was related to the promotion and operation of the LFA areas Axis 1 Early retirement.
Abstract in polish: W opracowaniu przedstawiono ogólne założenia oraz plan finansowania poszczególnych działań PROW 2007-2013. Przeprowadzono analizę wykorzystania środków finansowych, w ramach działań tworzących osie priorytetowe PROW 2007-2013, w okresie trzech lat funkcjonowania Programu. Źródłem materiałów były opracowania i raporty MRWiR. Na realizację działań PROW 2007-2013 Polska otrzymała wsparcie fi-nansowe w kwocie 17,2 mld euro, a do czerwca 2010 roku wykorzystała 22,24% łącznego budżetu Programu. Największy udział w wykorzystaniu środków finansowych miało dzia-łanie osi 2 związane ze Wspieraniem terenów ONW oraz działanie osi 1 Renty strukturalne.

Keywords: the concept of sustainable rural development, RDP 2007-2013, the limit used in

Keywords in polish: koncepcja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, działania PROW 2007-2013, limit wykorzystanych środków

PDF in polish Full text availablein polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/volume20/issue2/art_5_pl.pdf
For citation:

MLA Kurdyś-Kujawska, Agnieszka. "Ocena wykorzystania środków finansowych w okresie trzech lat funkcjonowania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013." J. Agribus. Rural Dev. 20.2 (2011): 47-54.
APA Agnieszka Kurdyś-Kujawska (2011). Ocena wykorzystania środków finansowych w okresie trzech lat funkcjonowania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. J. Agribus. Rural Dev. 20 (2), 47-54
ISO 690 KURDYś-KUJAWSKA, Agnieszka. Ocena wykorzystania środków finansowych w okresie trzech lat funkcjonowania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. J. Agribus. Rural Dev., 2011, 20.2: 47-54.
Corresponding address:
Agnieszka Kurdyś-Kujawska, Zakład Polityki Gospodarczej i Turystyki, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, ul. Żołnierska 47, 71-210 Szczecin, Poland
Authors email:
akurdys@zut.edu.pl