Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 2 (20) 2011

Lilianna Jodkowska

FÖRDERUNG UMWELTFREUNDLICHER TECHNOLOGIEN ALS WIRTSCHAFTSENTWICKLUNSGSFAKTOR

Rozwój technologii proekologicznych jako motor postępu i rozwoju gospodarczego

Abstract: Die Ausarbeitung zeigt ausgewählte Bereiche umweltfreundlicher Technologien auf, die mit den europäischen Umweltzielen korrelieren. Dabei wird vorrangig die Situation in Deutschland und in Polen im europäischen Kontext betrachtet. Kontinuierliche und weitere Entwicklung umweltfreundlicher Technologien beeinflusst positiv unternehmerische und Herstellungsprozesse der Unternehmen, das Innovationspotential und dadurch gleichzeitig die wirtschaftliche Entwicklung des Landes, sichert das Fortbestehen von KMU und schafft neue Arbeitsplätze.
Abstract in polish: W opracowaniu zaprezentowano wybrane obszary i dziedziny z zakresu technologii ekologicznych, korelujących z dążeniami osiągnięcia celów związanych z ochroną środowiska w kontekście europejskim, ze szczególnym uwzględnieniem Niemiec oraz Polski. Dążenie do rozwoju technologii ekologicznych dobrze wpływa na rozwój przed-siębiorczości oraz innowacyjności, oddziaływując jednocześnie korzystnie na wzrost go-spodarczy, daje szanse na rozbudowanie działalności MŚP oraz przyczynia się do po-wstawania miejsc pracy.

Keywords: Umweltschutz, umweltfreundliche Technologie, grüne Beschäftigung

Keywords in polish: ochrona środowiska, technologie proekologiczne, „zielone” miejsca pracy

PDF in polish Full text availablein polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/volume20/issue2/art_4_pl.pdf
For citation:

MLA Jodkowska, Lilianna. "Rozwój technologii proekologicznych jako motor postępu i rozwoju gospodarczego." J. Agribus. Rural Dev. 20.2 (2011): 35-45.
APA Lilianna Jodkowska (2011). Rozwój technologii proekologicznych jako motor postępu i rozwoju gospodarczego. J. Agribus. Rural Dev. 20 (2), 35-45
ISO 690 JODKOWSKA, Lilianna. Rozwój technologii proekologicznych jako motor postępu i rozwoju gospodarczego. J. Agribus. Rural Dev., 2011, 20.2: 35-45.
Corresponding address:
dr Lilianna Jodkowska, Hochschule für Technik und Wirtschaft, Fachbereich Wirtschaftwiss. 3, Treskowallee 8, 10318 Berlin, Niemcy
Authors email:
liliane. jodkowski@gmx.de