Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 2 (20) 2011

Sylwia Gołąb

Attitudes of graduates on the labour market (on the example of graduates of economics from zachodniopomorskie region)

Postawy absolwentów na rynku pracy (na przykładzie absolwentów kierunku ekonomia z województwa zachodniopomorskiego)

Abstract: In the context of growing unemployment rate among tertiary graduates, as well as competition on the education and labour market, proper preparation of graduates to function on the labour market is becoming more and more important. Attitudes, including expectations towards work, play a very important role as well. This article attempts at gaining knowledge of professional activity of tertiary graduates, becoming familiar with current problems connected with a transition from education to the labour market and studying a career path from graduation to the moment of carrying out the study.
Abstract in polish: W kontekście rosnącego bezrobocia absolwentów szkół wyższych oraz konkurencyjności na rynku edukacji i rynku pracy coraz większego znaczenia nabiera odpowiednie przygotowanie absolwentów do funkcjonowania na rynku pracy. Ważną rolę odgrywają także postawy, w tym oczekiwania wobec pracy. Niniejszy artykuł stanowi próbę uzyskania wiedzy na temat aktywności zawodowej absolwentów wyższych uczelni, poznania aktualnych problemów związanych z przejściem od edukacji do rynku pracy oraz prześledzenia ścieżki zawodowej od ukończenia studiów do momentu przeprowadzenia badania.

Keywords: graduates, labour market, quality of education in the institutions of higher education

Keywords in polish: absolwenci, rynek pracy, jakość kształcenia w szkołach wyższych

PDF in in polish Full text available in polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/vol20/issue2/art_3.pdf
For citation:

MLA Gołąb, Sylwia. "Postawy absolwentów na rynku pracy (na przykładzie absolwentów kierunku ekonomia z województwa zachodniopomorskiego)." J. Agribus. Rural Dev. 20.2 (2011): 25-33.
APA Sylwia Gołąb (2011). Postawy absolwentów na rynku pracy (na przykładzie absolwentów kierunku ekonomia z województwa zachodniopomorskiego). J. Agribus. Rural Dev. 20 (2), 25-33
ISO 690 GOłąB, Sylwia. Postawy absolwentów na rynku pracy (na przykładzie absolwentów kierunku ekonomia z województwa zachodniopomorskiego). J. Agribus. Rural Dev., 2011, 20.2: 25-33.
Corresponding address:
dr Sylwia Gołąb, Zakład Ekonomiki Kształcenia, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, ul. Żołnierska 47, 71-210 Szczecin, Poland
Authors email:
flimon10@tlen.pl