Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 2 (20) 2011

Jolanta Ciążkowska-Gaj

Economical aspects of folk culture as an element of balanced regional development

Ekonomiczne aspekty kultury ludowej jako element zrównoważonego rozwoju lokalnego

Abstract: Folk culture holds a significant position in social and scientific interests. Except for economy, it covers a wide range of scientific concepts. However, the lack of economical empirics does not mean, that peasant’s culture has not been observed from the economical point of view. Capitalism, and later Poland’s entering the European Union imposed and somehow forced on folk creators the need of creating enterprising behaviour. Thesis below is only a key to the gate of the garden of broader research and constitutes an introduction on tricky ground of economic ground of folk culture.
Abstract in polish: Celem powyższego referatu jest ukazanie ekonomicznych aspektów kultury ludowej i przedstawienie świadomości ekonomicznej jej twórców. W obecnych czasach obserwujemy renesans kultury chłopskiej. Człowiek XXI wieku szuka enklawy i ucieczki od szeroko pojętej globalizacji w stronę tradycji, której namiastkę dają np. wyroby oparte na ludowych wzorach. Coraz bardziej popularna staje się turystyka wiejska, której elementarną częścią jest turystyka kulturowa. Wszystko to daje możliwość rozwoju propagatorom kultury ludowej (rzemieślnikom, kapelom, stowarzyszeniom itp.) na polskim rynku. W dużej mierze kapitalizm, a następnie wejście Polski do Unii Europejskiej wywarły znaczny wpływ na rozwój świadomości ekonomicznej wśród twórców i promotorów ludowości. Jednym z założeń Narodowej Strategii Rozwoju Kultury na lata 2004-2013 jest wspieranie tej części kultury narodowej, gdyż uważa się ją nie tylko za ostoję narodowości, lecz także za jeden z walorów turystycznych i determinantów rozwoju gospodarczego. Nie bez znaczenia jest zatem kształtowanie przedsiębiorczości i świadomości gospodarczej wśród twórców rzemiosła lub innej gałęzi kultury ludowej. Autorka podejmuje próbę przybliżenia i wyjaśnienia zachowań przedsiębiorczych, implikowanych przez ludowych twórców oraz ich absencję w niektórych przypadkach. Badania prowadzone na szerszą skalę pokażą, jaka jest świadomość ekonomiczna ludności zamieszkującej w większości obszar mało zurbanizowany, trudniącej się ludową działalnością, a także to, czy i jak ta działalność przyczynia się do rozwoju gospodarczego danego regionu.

Keywords: folk culture, enterprise, enterprising behaviour, economical awareness, country tourism

Keywords in polish: kultura ludowa, przedsiębiorczość, zachowania przedsiębiorcze, świadomość ekonomiczna, turystyka wiejska

PDF in in english Full text available in english in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/vol20/issue2/art_2.pdf
PDF in polish Full text availablein polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/volume20/issue2/art_2_pl.pdf
For citation:

MLA Ciążkowska-Gaj, Jolanta. "Economical aspects of folk culture as an element of balanced regional development." J. Agribus. Rural Dev. 20.2 (2011): 13-24.
APA Jolanta Ciążkowska-Gaj (2011). Economical aspects of folk culture as an element of balanced regional development. J. Agribus. Rural Dev. 20 (2), 13-24
ISO 690 CIążKOWSKA-GAJ, Jolanta. Economical aspects of folk culture as an element of balanced regional development. J. Agribus. Rural Dev., 2011, 20.2: 13-24.
Corresponding address:
mgr Joanna Ciążkowska-Gaj, ul. Wyszyńskiego 6/78, 65-536 Zielona Góra, Poland
Authors email:
lolac1@o2.pl