Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Issue 2 (20) 2011

April - June 2011
Cover (Inner front) Issue (2) 2011 - Cover (Inner front)
Contents Issue (2) 2011 - Contents

Contents:

Issue 2 (20) 2011
Agnieszka Brelik, Aleksander Grzelak
The evaluation of the trends of Polish farms incomes in the FADN regions after the integration with the EU
Ocena tendencji w kształtowaniu się dochodów gospodarstw rolnych w Polsce w regionach FADN po integracji z UE
Issue 2 (20) 2011
Jolanta Ciążkowska-Gaj
Economical aspects of folk culture as an element of balanced regional development
Ekonomiczne aspekty kultury ludowej jako element zrównoważonego rozwoju lokalnego
Issue 2 (20) 2011
Sylwia Gołąb
Attitudes of graduates on the labour market (on the example of graduates of economics from zachodniopomorskie region)
Postawy absolwentów na rynku pracy (na przykładzie absolwentów kierunku ekonomia z województwa zachodniopomorskiego)
Issue 2 (20) 2011
Lilianna Jodkowska
FÖRDERUNG UMWELTFREUNDLICHER TECHNOLOGIEN ALS WIRTSCHAFTSENTWICKLUNSGSFAKTOR
Rozwój technologii proekologicznych jako motor postępu i rozwoju gospodarczego
Issue 2 (20) 2011
Agnieszka Kurdyś-Kujawska
Analysis of the funds used during the three years of the Rural Development Programme 2007-2013
Ocena wykorzystania środków finansowych w okresie trzech lat funkcjonowania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013
Issue 2 (20) 2011
Arkadiusz Malkowski, Agnieszka Malkowska
The competitiveness of peripheral areas illustrated with an example of the Polish-German borderland
Konkurencyjność obszarów peryferyjnych na przykładzie pogranicza polsko-niemieckiego
Issue 2 (20) 2011
Małgorzata Matlegiewicz
The cultural tourism in the rural areas of Westpomeranian voivodeship
Turystyka kulturowa na obszarach wiejskich województwa zachodniopomorskiego
Issue 2 (20) 2011
Małgorzata Michalcewicz-Kaniowska, Małgorzata Zajdel
Developing skills and competence of employees of the Kujawsko-Pomorskie regional operational programme managing body – research findings
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników instytucji zarządzającej regionalnym programem operacyjnym województwa kujawsko-pomorskiego – wyniki badań
Issue 2 (20) 2011
Bartosz Mickiewicz, Antoni Mickiewicz
Problems of direct payments in polish agriculture in 2004-2010
Problematyka dopłat bezpośrednich w rolnictwie polskim w latach 2004-2010
Issue 2 (20) 2011
Antoni Mickiewicz, Bogdan M. Wawrzyniak
Directions of development of the support system for agricultural producer groups
Kierunki rozwoju systemu wsparcia dla grup producentów rolnych
Issue 2 (20) 2011
Piotr Nowaczyk
Activity of port subjects in logging UE programmes on the investment in fishing harbours
Aktywność podmiotów portowych w pozyskiwaniu środków z programów unijnych na finansowanie inwestycji w portach rybackich
Issue 2 (20) 2011
Andrzej Radwan
Family farms in Poland according to the kind of agricultural production
Gospodarstwa rodzinne w Polsce według kierunków produkcji rolniczej

12 matches find