Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 1 (19) 2011

Tadeusz Ziejewski

Human capital – investing in man (intangible development factors)

Kapitał ludzki – inwestowanie w człowieka (niematerialne czynniki rozwoju)

Abstract: The main issue considered in the paper is a man, and his place and role in the work environment in the knowledge driven development. The author emphasises the significance of the human factor and analyses related terms against the background of the contemporary social economics. The human capital as a development factor is a modern strategy for achieving competitive advantages on the market.
Abstract in polish: Głównym problemem rozważań jest człowiek, jego miejsce i rola w środowisku pracy w rozwoju opartym na wiedzy. Autor akcentuje znaczenie „czynnika ludzkiego”, analizuje pojęcia z nim związane na gruncie współczesnej ekonomii społecznej. Kapitał ludzki jako czynnik rozwoju to nowoczesna strategia uzyskania przewag na konkurencyjnym rynku gospodarczym.

Keywords: human capital, intellectual capital, qualifications, competences, enterprise, investing, development

Keywords in polish: kapitał ludzki, kapitał intelektualny, kwalifikacje, kompetencje, przedsiębiorstwo, inwestowanie, rozwój

PDF in polish Full text availablein polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/volume19/issue1/art_12_pl.pdf
For citation:

MLA Ziejewski, Tadeusz. "Kapitał ludzki – inwestowanie w człowieka (niematerialne czynniki rozwoju)." J. Agribus. Rural Dev. 19.1 (2011): 135-141.
APA Tadeusz Ziejewski (2011). Kapitał ludzki – inwestowanie w człowieka (niematerialne czynniki rozwoju). J. Agribus. Rural Dev. 19 (1), 135-141
ISO 690 ZIEJEWSKI, Tadeusz. Kapitał ludzki – inwestowanie w człowieka (niematerialne czynniki rozwoju). J. Agribus. Rural Dev., 2011, 19.1: 135-141.
Corresponding address:
prof. dr hab. Tadeusz Ziejewski, Zakład Ekonomiki Kształcenia, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, ul. Żołnierska 47, 71-210 Szczecin, Poland
Authors email:
tadeusz.ziejewski@zut.edu.pl