Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 1 (19) 2011

Jadwiga Zaród

Implementation of unused production factors in agriculture by means of dynamic optimization models with random constraints

Zagospodarowanie niewykorzystanych czynników produkcji w rolnictwie za pomocą dynamicznych modeli optymalizacyjnych z losowymi ograniczeniami

Abstract: The farms of Western Pomerania province possess a large surplus of manpower. The dynamic optimization models with random constraints served the investigation of the possibilities of implementation of the unused man-hours. Those models regarded four successive years 2003-2006. The solution proceeded in two steps. The first step let us construct the assumption of the surplus or the deficiency of production factors. In the next step additional variables regarding the lease of arable grounds were introduced while the unused man-hours were implemented with various probability. The optimal solutions indicated the area of particular crops, the quantity of livestock and the farm income dependent on the use of the existing employment. This study aims at the presentation of the possibility of implementation of unused man-hours in farms dealing solely with the crop production and also the production of crop and livestock.
Abstract in polish: W gospodarstwach rolnych województwa zachodniopomorskiego istnieją duże rezerwy siły roboczej. Za pomocą dynamicznych modeli optymalizacyjnych z losowymi ograniczeniami badano możliwości zagospodarowania niewykorzystanych roboczogodzin. Modele te dotyczyły czterech kolejnych lat: 2003-2006. Ich rozwiązanie przebiegało dwuetapowo. Pierwszy etap pozwolił ustalić nadmiar lub niedobór czynników produkcji. W drugim etapie wprowadzono dodatkowe zmienne, dotyczące wydzierżawienia gruntów ornych, a niewykorzystane roboczogodziny realizowano z różnym prawdopodobieństwem. Rozwiązania optymalne wskazywały powierzchnię poszczególnych upraw, liczbę hodowanych zwierząt i wysokość dochodu rolniczego w zależności od stopnia wykorzystania istniejącego zatrudnienia. Celem tej pracy jest pokazanie możliwości zagospodarowania niewykorzystanych roboczogodzin w gospodarstwach rolnych, zajmujących się tylko produkcją roślinną oraz produkcją roślinną i zwierzęcą.

Keywords: dynamic optimization model, stochastic programming, farm income, structure of agricultural production

Keywords in polish: dynamiczny model optymalizacyjny, programowanie stochastyczne, dochód rolniczy, struktura produkcji rolnej

PDF in in english Full text available in english in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/vol19/issue1/art_11.pdf
PDF in polish Full text availablein polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/volume19/issue1/art_11_pl.pdf
For citation:

MLA Zaród, Jadwiga. "Implementation of unused production factors in agriculture by means of dynamic optimization models with random constraints." J. Agribus. Rural Dev. 19.1 (2011): 123-134.
APA Jadwiga Zaród (2011). Implementation of unused production factors in agriculture by means of dynamic optimization models with random constraints. J. Agribus. Rural Dev. 19 (1), 123-134
ISO 690 ZARóD, Jadwiga. Implementation of unused production factors in agriculture by means of dynamic optimization models with random constraints. J. Agribus. Rural Dev., 2011, 19.1: 123-134.
Corresponding address:
dr inż. Jadwiga Zaród, Katedra Zastosowań Matematyki w Ekonomii, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, ul. Janickiego 36, 71-270 Szczecin, Poland
Authors email:
jzarod@zut.edu.pl