Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 1 (19) 2011

Aneta Zaremba

Conditioning of the development of the real estate market as an important factor of local development

Uwarunkowania rozwoju rynku nieruchomości jako istotnego czynnika rozwoju lokalnego

Abstract: It is generally recognized that the real estate market plays an important role in the economy, remains under the influence of its development, but also affects the economy through its participation in the GDP, share of the Stock, creation of new jobs, share of local taxes etc. The aim of this paper is to indicate different conditions of development of the property market as an important factor for economic development
Abstract in polish: Ogólnie wiadomo, iż rynek nieruchomości pełni istotną funkcję w gospodarce, pozostaje pod wpływem jej rozwoju, a także sam wpływa na gospodarkę poprzez udział w: PKB, Zasobie, tworzeniu nowych miejsc pracy, podatkach lokalnych itp. Celem artykułu jest wskazanie na różnorodne uwarunkowania rozwoju rynku nieruchomości jako istotnego czynnika rozwoju gospodarczego.

Keywords: real estate market, local development, multifunctional

Keywords in polish: rynek nieruchomości, rozwój lokalny, uwarunkowania

PDF in polish Full text availablein polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/volume19/issue1/art_10_pl.pdf
For citation:

MLA Zaremba, Aneta. "Uwarunkowania rozwoju rynku nieruchomości jako istotnego czynnika rozwoju lokalnego." J. Agribus. Rural Dev. 19.1 (2011): 115-121.
APA Aneta Zaremba (2011). Uwarunkowania rozwoju rynku nieruchomości jako istotnego czynnika rozwoju lokalnego. J. Agribus. Rural Dev. 19 (1), 115-121
ISO 690 ZAREMBA, Aneta. Uwarunkowania rozwoju rynku nieruchomości jako istotnego czynnika rozwoju lokalnego. J. Agribus. Rural Dev., 2011, 19.1: 115-121.
Corresponding address:
dr Aneta Zaremba, Katedra Prawa i Gospodarki Nieruchomościami, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, ul. Żołnierska 47, 71-210 Szczecin, Poland
Authors email:
aneta.zaremba@zut.edu.pl