Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 1 (19) 2011

Małgorzata Zajdel, Małgorzata Michalcewicz-Kaniowska

Social training consultation effectiveness analysis in the light of the implementation of the Kujawy and Pomorze Regional Operational Programme (KPROP)

Analiza skuteczności procesu konsultacji społecznych przedsięwzięć szkoleniowych w aspekcie wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego województwa kujawsko-pomorskiego

Abstract: Social consultation is a simultaneous process of providing and getting information from the society in key decision-making, e.g. crucial laws, investment planning and essential enterprises. The aim of the present study was to collect opinions of the respondents on the social consultations essential for the launch of KPROP. One of the key points was finding factors affecting the social consultations process in the Kujawy and Pomorze region. The survey covered 300 respondents, including entrepreneurs (small and medium sized enterprises) who, e.g. applied for structural funds within KPROP, local government representatives, non-governmental organisations representatives, as well as persons representing schools of higher education and health services, etc. The analysis demonstrated that 96% of the local government units examined, 73% of the NGOs representatives and 68% of small and medium sized enterprises were familiar with the essence of social consultation. Of all the groups, 78% declared to be knowledgeable about social consultations. However, in order to secure greater effectiveness of social consultations, it is necessary to enhance the information and promotional actions.
Abstract in polish: Konsultacje społeczne to jednoczesny proces informowania oraz zasięgania opinii społeczeństwa w trakcie podejmowania kluczowych decyzji dotyczących np. ważnych aktów prawnych, planowanych inwestycji oraz istotnych przedsięwzięć. Celem badania było pozyskanie opinii respondentów na temat konsultacji społecznych przeprowadzonych dla potrzeb wdrażania RPO WK-P. Istotnym elementem badania było wskazanie czynników wpływających na proces konsultacji społecznych w regionie kujawsko-pomorskim. Badanie przeprowadzono wśród 300 respondentów, do których należeli: przedsiębiorcy (MŚP), którzy między innymi ubiegali się o fundusze strukturalne w ramach RPO WK-P, przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz przedstawiciele szkół wyższych, zakładów opieki zdro-wotnej itp. Analiza wskazała, iż 96% badanych jednostek samorządu terytorialnego miało wiedzę dotyczącą tego, co jest istotą konsultacji społecznych, a także odpowiednio 73% przedstawicieli NGO i 68% MŚP. Spośród wszystkich badanych grup ogółem 78% dekla-rowało, że wie, co jest istotą konsultacji społecznych. Jednak, aby zapewnić większą sku-teczność prowadzonych konsultacji społecznych konieczne jest zwiększenie zakresu działań informacyjnych i promocyjnych na ten temat.

Keywords: social consultations, training, Regional Operational Programme, development policy

Keywords in polish: konsultacje społeczne, przedsięwzięcia szkoleniowe, Regionalny Program Operacyjny, polityka rozwoju

PDF in polish Full text availablein polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/volume19/issue1/art_9_pl.pdf
For citation:

MLA Zajdel, Małgorzata, and Małgorzata Michalcewicz-Kaniowska. "Analiza skuteczności procesu konsultacji społecznych przedsięwzięć szkoleniowych w aspekcie wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego województwa kujawsko-pomorskiego." J. Agribus. Rural Dev. 19.1 (2011): 105-113.
APA Małgorzata Zajdel, Małgorzata Michalcewicz-Kaniowska (2011). Analiza skuteczności procesu konsultacji społecznych przedsięwzięć szkoleniowych w aspekcie wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego województwa kujawsko-pomorskiego. J. Agribus. Rural Dev. 19 (1), 105-113
ISO 690 ZAJDEL, Małgorzata, MICHALCEWICZ-KANIOWSKA, Małgorzata. Analiza skuteczności procesu konsultacji społecznych przedsięwzięć szkoleniowych w aspekcie wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego województwa kujawsko-pomorskiego. J. Agribus. Rural Dev., 2011, 19.1: 105-113.
Corresponding address:
dr inż. Małgorzata Zajdel, Pracownia Rozwoju Regionalnego, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, ul. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz, Poland
Authors email:
m.zajdel@utp.edu.pl