Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 1 (19) 2011

Antoni Mickiewicz, Paweł Mickiewicz

Directions of agriculture and rural areas development after Polish accession to the European Union

Kierunki rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej

Abstract: The primary objective of the study was an analysis of Polish agriculture development after 4 years of joining the European Union. The changes were associated with the strategy of the Common Agricultural Policy, which led to a reorientation in the sphere of agriculture production and also to adopting high standards resulting from cross-compliance requirements. Adoption of the sugar policy has led to an increase of cereal crops and plants associated with biofuels. In turn, the introduced milk quota contributed to the concentration and specialization of animal production. There was a positive development in commercial agricultural production, consisting in improving the quality and food safety.
Abstract in polish: Podstawowym celem opracowania była analiza zmian, jakie zaszły w rolnictwie polskim, po upływie czterech lat od wstąpienia do Unii Europejskiej. Zmiany były związane ze strategią Wspólnej Polityki Rolnej, która doprowadziła do reorientacji w sferze wytwórczości rolniczej i do przyjęcia wysokich standardów wynikających z wymogów wzajemnej zgodności. Przyjęcie polityki cukrowej doprowadziło do wzrostu upraw roślin zbożowych oraz roślin mających związek z biopaliwami. Z kolei, wprowadzone kwoty mleczne, przyczyniły się do koncentracji i specjalizacji produkcji zwierzęcej. Wystąpiły pozytywne zmiany w towarowej produkcji rolniczej, polegające na polepszeniu jakości i bezpieczeństwa żywności.

Keywords: : Common Agricultural Policy, agricultural production, agrarian structure, the commodity structure of agricultural production01.04.2011

Keywords in polish: Wspólna Polityka Rolna, produkcja rolnicza, struktura agrarna, struktura towarowa produkcji rolniczej

PDF in polish Full text availablein polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/volume19/issue1/art_8_pl.pdf
For citation:

MLA Mickiewicz, Antoni, and Paweł Mickiewicz. "Kierunki rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej." J. Agribus. Rural Dev. 19.1 (2011): 93-104.
APA Antoni Mickiewicz, Paweł Mickiewicz (2011). Kierunki rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej. J. Agribus. Rural Dev. 19 (1), 93-104
ISO 690 MICKIEWICZ, Antoni, MICKIEWICZ, Paweł. Kierunki rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej. J. Agribus. Rural Dev., 2011, 19.1: 93-104.
Corresponding address:
prof. zw. dr hab. Antoni Mickiewicz, Katedra Ekonomii Środowiska i Agrobiznesu, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, ul. Żołnierska 47, 71-210 Szczecin, Poland
Authors email:
amickiewicz@zut.edu.pl