Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 1 (19) 2011

Grażyna Krzyminiewska

Sustainable growth from the perspective of new strategies for the European Union social development

Rozwój zrównoważony w perspektywie nowych strategii rozwoju społecznego Unii Europejskiej

Abstract: Sustainable growth from the perspective of new strategies for the European Union social development addresses the problem of importance of the sustainable development paradigm in the proposed and currently discussed document “Europe 2020. The strategy to strengthen smart growth fostering inclusive economy”. It also indicates certain risks that its realization may bring for rural areas and farming.
Abstract in polish: Rozwój zrównoważony w perspektywie nowych strategii rozwoju społecznego Unii Europejskiej porusza problem miejsca, jakie zajmuje paradygmat rozwoju zrównoważonego w proponowanym i dyskutowanym obecnie dokumencie Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu. Wskazuje również na pewne zagrożenia, jakie może nieść ze sobą jej realizacja dla rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa.

Keywords: social development, sustainable growth, EU development strategies

Keywords in polish: rozwój społeczny, rozwój zrównoważony, strategie rozwoju UE

PDF in in english Full text available in english in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/vol19/issue1/art_7.pdf
PDF in polish Full text availablein polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/volume19/issue1/art_7_pl.pdf
For citation:

MLA Krzyminiewska, Grażyna. "Sustainable growth from the perspective of new strategies for the European Union social development." J. Agribus. Rural Dev. 19.1 (2011): 85-92.
APA Grażyna Krzyminiewska (2011). Sustainable growth from the perspective of new strategies for the European Union social development. J. Agribus. Rural Dev. 19 (1), 85-92
ISO 690 KRZYMINIEWSKA, Grażyna. Sustainable growth from the perspective of new strategies for the European Union social development. J. Agribus. Rural Dev., 2011, 19.1: 85-92.
Corresponding address:
dr hab. Grażyna Krzyminiewska, Katedra Socjologii i Filozofii, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, ul. Wietrzykowskich 44, 60-465 Poznań, Poland
Authors email:
grazyna.krzyminiewska@ue.poznan.pl