Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 1 (19) 2011

Barbara Kryk

The evolution of the Polish environmental policy in the years 2000-2010

Ewolucja polskiej polityki ekologicznej w latach 2000-2010

Abstract: EU documents and international conventions ratified by Poland in the scope of environmental protection are guidelines for formulating Polish environmental policy. Necessity to adjust entails continuous evolution of this policy, which results in, among other things, the evaluation of its effectiveness. Therefore, the main aim of the present article is to prove that Polish environmental policy is effective. This objective is going to be reached via analysing chosen indicators in the period 2000-2009, which allowed to evaluate the effectiveness of environmental policy. The last part of the paper presents objectives to be met by Polish environmental policy in the period 2009-2012 and action necessary to facilitate and follow it. The article refers to the literature on the subject and relevant documents, reports and legal regulations on environmental policy.
Abstract in polish: Dostosowywanie się do wymogów unijnych w zakresie ochrony środowiska powoduje ciągłą ewolucję polskiej polityki ekologicznej oraz konieczność oceny jej skuteczności. Z tego względu celem artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie, czy polska polityka ekologiczna jest skuteczna? Realizacji tego celu służy analiza wybranych wskaźników w latach 2000-2009, która pozwoliła ocenić skuteczność polityki ekologicznej. W zakończeniu przedstawiono cele polskiej polityki ekologicznej na lata 2009-2012 i działania niezbędne do jej usprawnienia i zrealizowania. W artykule wykorzystano od-powiednie dokumenty i dane statystyczne.

Keywords: sustainable development, environmental protection policy

Keywords in polish: rozwój zrównoważony, polityka ekologiczna

PDF in polish Full text availablein polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/volume19/issue1/art_6_pl.pdf
For citation:

MLA Kryk, Barbara. "Ewolucja polskiej polityki ekologicznej w latach 2000-2010." J. Agribus. Rural Dev. 19.1 (2011): 71-83.
APA Barbara Kryk (2011). Ewolucja polskiej polityki ekologicznej w latach 2000-2010. J. Agribus. Rural Dev. 19 (1), 71-83
ISO 690 KRYK, Barbara. Ewolucja polskiej polityki ekologicznej w latach 2000-2010. J. Agribus. Rural Dev., 2011, 19.1: 71-83.
Corresponding address:
dr hab. Barbara Kryk, Katedra Mikroekonomii, Uniwersytet Szczeciński, ul. Mickiewicza 64, 71-101 Szczecin, Poland
Authors email:
barbara.kryk@ poczta.onet.pl