Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 1 (19) 2011

Włodzimierz Kaczocha, Jan Sikora

Axiological aspects of sustainable development with theoretical and empirical approach

Aksjologiczne aspekty zrównoważonego rozwoju w ujęciu teoretycznym i empirycznym

Abstract: The first part of the paper presents the values – goals, which are contained in political programs of sustainable development. These values (e.g. social justice, intergenerational justice, liberty, sustainable consumption and value of nature) should be explained with respect to the assumptions of ethics of beliefs, obligation or responsibility. The second part discusses the results of empirical studies which focused on certain goals-values of sustainable development achieved by residents of rural areas. The third part contains analytical interpretation of three values: positive liberty, social justice and community, which are of key importance to sustainable development. The final fourth part discusses political and ethical dilemmas which must be faced by Polish politicians: should we design and implement sustainable development evenly or, in consideration of the ethical aspect; should we start first from radical improvement in conditions of living among poor people?
Abstract in polish: W pierwszej części artykułu przedstawiono wartości – cele, które są zawarte w programach politycznych zrównoważonego rozwoju. Wartości te (m.in. sprawiedliwość społeczna, sprawiedliwość międzypokoleniowa, wolność, zrównoważona konsumpcja, wartość przyrody) należy uzasadniać, odwołując się do założeń etyki przekonań, powin-ności oraz odpowiedzialności. W części drugiej omówiono wyniki badań empirycznych, wskazujących na niektóre wartości-cele zrównoważonego rozwoju, realizowane wśród mieszkańców wsi. W części trzeciej sformułowano analityczną interpretację trzech wartości: wolności pozytywnej, sprawiedliwości społecznej oraz wspólnotowości, które mają kluczowe znaczenie dla zrównoważonego rozwoju. W części czwartej, zakończeniowej, opisano dylemat polityczny oraz etyczny, stojący przed politykami w Polsce – czy projek-tować i realizować zrównoważony rozwój w sposób równomierny, czy też, ze względu na aspekt etyczny, w pierwszej kolejności radykalnie poprawiać warunki życia ludzi biednych.

Keywords: social sustainable development, values-goals, value of positive liberty, social justice and community

Keywords in polish: zrównoważony rozwój społeczny, wartości-cele, wartość wolności pozytywnej, sprawiedliwości społecznej oraz wspólnotowości

PDF in polish Full text availablein polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/volume19/issue1/art_4_pl.pdf
For citation:

MLA Kaczocha, Włodzimierz, and Jan Sikora. "Aksjologiczne aspekty zrównoważonego rozwoju w ujęciu teoretycznym i empirycznym." J. Agribus. Rural Dev. 19.1 (2011): 47-62.
APA Włodzimierz Kaczocha, Jan Sikora (2011). Aksjologiczne aspekty zrównoważonego rozwoju w ujęciu teoretycznym i empirycznym. J. Agribus. Rural Dev. 19 (1), 47-62
ISO 690 KACZOCHA, Włodzimierz, SIKORA, Jan. Aksjologiczne aspekty zrównoważonego rozwoju w ujęciu teoretycznym i empirycznym. J. Agribus. Rural Dev., 2011, 19.1: 47-62.
Corresponding address:
dr hab. Jan Sikora, Katedra Socjologii i Filozofii, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań, Poland
Authors email:
sikorajan@interia.pl