Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 1 (19) 2011

Monika Jaworska, Milena Rusin

The diversity of the environment in Poland

Zróżnicowanie stanu środowiska naturalnego w Polsce

Abstract: The purpose of this paper is to present the Polish environment. The order system has been shown to provinces according to environmental degradation and measures to protect it. With it you can see the differences and span that divide the different province. For the analysis of the environment Hellwig method has been applied. The work consists of six chapters. The first four are theoretical knowledge about the Polish and the environment in the various provinces. In the fifth chapter research method used in the work is concluded, while the last chapter there is a presentation of the results. The study shows that the most polluted environment occurs in śląskie and mazowieckie areas. Actions to protect the environment are carried out in the following areas: śląskie, wielkopolskie, dolnośląskie, małopolskie, mazowieckie, opolskie and zachodniopomorskie.
Abstract in polish: Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie stanu środowiska naturalnego Polski oraz działań podejmowanych w celu jego ochrony. Aby zbadać zróżnicowanie środowiska, posłużono się wskaźnikiem syntetycznym, zbudowanym z mierników cząstkowych, z wykorzystaniem taksonomicznej metody wzorca rozwoju Hellwiga.

Keywords: state of the environment, Hellwig’s method

Keywords in polish: środowisko naturalne, metoda Hellwiga

PDF in polish Full text availablein polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/volume19/issue1/art_3_pl.pdf
For citation:

MLA Jaworska, Monika, and Milena Rusin. "Zróżnicowanie stanu środowiska naturalnego w Polsce." J. Agribus. Rural Dev. 19.1 (2011): 37-46.
APA Monika Jaworska, Milena Rusin (2011). Zróżnicowanie stanu środowiska naturalnego w Polsce. J. Agribus. Rural Dev. 19 (1), 37-46
ISO 690 JAWORSKA, Monika, RUSIN, Milena. Zróżnicowanie stanu środowiska naturalnego w Polsce. J. Agribus. Rural Dev., 2011, 19.1: 37-46.
Corresponding address:
dr inż. Monika Jaworska, Katedra Statystyki Matematycznej, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków, Poland
Authors email:
rrjawors@cyf-kr.edu.pl