Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 1 (19) 2011

Andrzej Czyżewski, Anna Matuszczak

Expenditure in the Polish national agricultural budget on local development before and after integration with the EU (1997-2011)

Wydatki w krajowym budżecie rolnym Polski na rzecz rozwoju lokalnego przed i po integracji z Unią Europejską (1997-2011)

Abstract: The article was to assess the level and growth of the expenditures on the national agricultural budget Polish transport by rail to the greatest extent may have an impact on local development of agriculture and rural areas, assessing the scale regions and counties. For the analysis the following expenses were assumed: water reclamation, water companies, land surveying and component works for agriculture, fight against infectious diseases of animals and monitoring tests, District Veterinary Inspectorates, Regional Veterinary Inspectorates, education and care, and Regional Agricultural Advisory Centres. The importance of integration with the EU was pointed out, which was the main determinant of changes in national funding manufacturing environment, as well as the agriculture of social infrastructure for rural areas. Long time series (15 years) allowed to determine changes in trends and conditions in this area.
Abstract in polish: Zadaniem artykułu była ocena poziomu i dynamiki tych wydatków w krajowym budżecie rolnym Polski, które w największym stopniu mogą mieć wpływ na rozwój lokalny rolnictwa oraz obszarów wiejskich. Do analizy przyjęto wydatki na: melioracje wodne, spółki wodne, prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa, zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe, Powiatowe Inspektoraty Weterynaryjne, Wojewódzkie Inspektoraty Weterynaryjne, oświatę i wychowanie oraz Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego. Wskazano na znaczenie integracji z UE, która była główną determinantą zmian w krajowym finansowaniu otoczenia produkcyjnego rolnictwa, a także infrastruktury społecznej na obszarach wiejskich. Długi czas (15 lat) pozwolił określić tendencje i warunki zmian w tym zakresie.

Keywords: water reclamation, water companies, education, institutions of veterinary and advisory

Keywords in polish: melioracje, urządzenia, spółki wodne, edukacja, instytucje weterynaryjne i doradcze

PDF in polish Full text availablein polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/volume19/issue1/art_2_pl.pdf
For citation:

MLA Czyżewski, Andrzej, and Anna Matuszczak. "Wydatki w krajowym budżecie rolnym Polski na rzecz rozwoju lokalnego przed i po integracji z Unią Europejską (1997-2011)." J. Agribus. Rural Dev. 19.1 (2011): 17-36.
APA Andrzej Czyżewski, Anna Matuszczak (2011). Wydatki w krajowym budżecie rolnym Polski na rzecz rozwoju lokalnego przed i po integracji z Unią Europejską (1997-2011). J. Agribus. Rural Dev. 19 (1), 17-36
ISO 690 CZYżEWSKI, Andrzej, MATUSZCZAK, Anna. Wydatki w krajowym budżecie rolnym Polski na rzecz rozwoju lokalnego przed i po integracji z Unią Europejską (1997-2011). J. Agribus. Rural Dev., 2011, 19.1: 17-36.
Corresponding address:
prof. dr hab. Andrzej Czyżewski, prof. zw. UEP, Katedra Makroekonomii i Gospodarki Żywnościowej, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań, Poland
Authors email:
anna.matuszczak@ue.poznan.pl