Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 1 (19) 2011

Waldemar Czternasty, Natalia Buczkowska

Allocation of EU funds in the aspect of pro-efficiency and pro-equality. An example of the agricultural sector of the kujawsko-pomorskie

Rozdysponowanie funduszy unijnych w aspekcie działań proefektywnościowych i prorównościowych. Przykład sektora rolnego województwa kujawsko-pomorskiego

Abstract: Reflections on the orientation distribution of EU funds for the activities of a High-Efficiency and Equality include the problem difficult to resolve which is not ex-plicitly interpreted in the literature. At this particular angle the autors attempted to present the distribution of the EU funds allocated to individual counties of Kujawsko-Pomorskie in the period 2004-2006 and 2007-2009, directed to rural areas and agriculture.
Abstract in polish: Rozważania na temat ukierunkowania podziału środków unijnych na działania o charakterze efektywnościowym i równościowym obejmują problem trudny do rozstrzygnięcia, niejednoznacznie interpretowany w literaturze przedmiotu. Niemniej pod tym właśnie kątem starano się w opracowaniu przedstawić podział funduszy unijnych rozdysponowanych na poszczególne powiaty województwa kujawsko-pomorskiego, w okresie 2004-2006 oraz 2007-2009, skierowanych na obszary wiejskie oraz rolnictwo.

Keywords: EU funds, the development of agriculture and rural development, operation Efficiency and Equality

Keywords in polish: fundusze unijne, rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich, działania efektywnościowe i równościowe

PDF in polish Full text availablein polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/volume19/issue1/art_1_pl.pdf
For citation:

MLA Czternasty, Waldemar, and Natalia Buczkowska. "Rozdysponowanie funduszy unijnych w aspekcie działań proefektywnościowych i prorównościowych. Przykład sektora rolnego województwa kujawsko-pomorskiego." J. Agribus. Rural Dev. 19.1 (2011): 5-16.
APA Waldemar Czternasty, Natalia Buczkowska (2011). Rozdysponowanie funduszy unijnych w aspekcie działań proefektywnościowych i prorównościowych. Przykład sektora rolnego województwa kujawsko-pomorskiego. J. Agribus. Rural Dev. 19 (1), 5-16
ISO 690 CZTERNASTY, Waldemar, BUCZKOWSKA, Natalia. Rozdysponowanie funduszy unijnych w aspekcie działań proefektywnościowych i prorównościowych. Przykład sektora rolnego województwa kujawsko-pomorskiego. J. Agribus. Rural Dev., 2011, 19.1: 5-16.
Corresponding address:
dr hab. Waldemar Czternasty, Katedra Makroekonomii i Gospodarki Żywnościowej, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, al. Niepodległości 10, 60-697 Poznań, Poland
Authors email:
w.czternasty@neostrada.poczta.pl