Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Issue 1 (19) 2011

January - March 2011
Cover (Inner front) Issue (1) 2011 - Cover (Inner front)
Contents Issue (1) 2011 - Contents

Contents:

Issue 1 (19) 2011
Waldemar Czternasty, Natalia Buczkowska
Allocation of EU funds in the aspect of pro-efficiency and pro-equality. An example of the agricultural sector of the kujawsko-pomorskie
Rozdysponowanie funduszy unijnych w aspekcie działań proefektywnościowych i prorównościowych. Przykład sektora rolnego województwa kujawsko-pomorskiego
Issue 1 (19) 2011
Andrzej Czyżewski, Anna Matuszczak
Expenditure in the Polish national agricultural budget on local development before and after integration with the EU (1997-2011)
Wydatki w krajowym budżecie rolnym Polski na rzecz rozwoju lokalnego przed i po integracji z Unią Europejską (1997-2011)
Issue 1 (19) 2011
Monika Jaworska, Milena Rusin
The diversity of the environment in Poland
Zróżnicowanie stanu środowiska naturalnego w Polsce
Issue 1 (19) 2011
Włodzimierz Kaczocha, Jan Sikora
Axiological aspects of sustainable development with theoretical and empirical approach
Aksjologiczne aspekty zrównoważonego rozwoju w ujęciu teoretycznym i empirycznym
Issue 1 (19) 2011
Agnieszka Kowalczyk-Kassyk
Knowledge of neurodevelopmental profile as one of the XXI century manager’s basic competences
Znajomość profilu neurorozwojowego, jako jedna z bazowych kompetencji menedżera XXI wieku
Issue 1 (19) 2011
Barbara Kryk
The evolution of the Polish environmental policy in the years 2000-2010
Ewolucja polskiej polityki ekologicznej w latach 2000-2010
Issue 1 (19) 2011
Grażyna Krzyminiewska
Sustainable growth from the perspective of new strategies for the European Union social development
Rozwój zrównoważony w perspektywie nowych strategii rozwoju społecznego Unii Europejskiej
Issue 1 (19) 2011
Antoni Mickiewicz, Paweł Mickiewicz
Directions of agriculture and rural areas development after Polish accession to the European Union
Kierunki rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej
Issue 1 (19) 2011
Małgorzata Zajdel, Małgorzata Michalcewicz-Kaniowska
Social training consultation effectiveness analysis in the light of the implementation of the Kujawy and Pomorze Regional Operational Programme (KPROP)
Analiza skuteczności procesu konsultacji społecznych przedsięwzięć szkoleniowych w aspekcie wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego województwa kujawsko-pomorskiego
Issue 1 (19) 2011
Aneta Zaremba
Conditioning of the development of the real estate market as an important factor of local development
Uwarunkowania rozwoju rynku nieruchomości jako istotnego czynnika rozwoju lokalnego
Issue 1 (19) 2011
Jadwiga Zaród
Implementation of unused production factors in agriculture by means of dynamic optimization models with random constraints
Zagospodarowanie niewykorzystanych czynników produkcji w rolnictwie za pomocą dynamicznych modeli optymalizacyjnych z losowymi ograniczeniami
Issue 1 (19) 2011
Tadeusz Ziejewski
Human capital – investing in man (intangible development factors)
Kapitał ludzki – inwestowanie w człowieka (niematerialne czynniki rozwoju)

12 matches find