Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Issue 4 (18) 2010

October - December 2010
Cover (Inner front) Issue (4) 2010 - Cover (Inner front)
Contents Issue (4) 2010 - Contents

Contents:

Issue 4 (18) 2010
Grażyna Adamczyk
Popularity of “convenience food”
Popularność „żywności wygodnej”
Issue 4 (18) 2010
Natalia Bartkowiak, Luiza Ossowska
Non-natural conditions of development in rural areas of Middle Pomerania (synthetic measurement)
Poziom pozaprzyrodniczych uwarunkowań renty położenia obszarów wiejskich Pomorza Środkowego
Issue 4 (18) 2010
Agnieszka Ginter, Stanisław Szarek
Income situation of cereal producers on the example of wheat producers
Sytuacja dochodowa producentów zbóż na przykładzie uprawy pszenicy
Issue 4 (18) 2010
Elżbieta Goryńska-Goldmann, Przemysław Ratajczak
Nutritional awareness and nutritional behaviours of consumers
Świadomość żywieniowa a zachowania żywieniowe konsumentów
Issue 4 (18) 2010
Maria Grzybek
Sustainable development in the awareness of rural residents of podkarpackie voivodeship
Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich w świadomości mieszkańców województwa podkarpackiego
Issue 4 (18) 2010
Sabina Kauf, Agnieszka Tłuczak
The brand of regional products as a tool to promote rural development (on the basis of opolskie voivodeship)
Marka produktów regionalnych jako narzędzie promocji obszarów wiejskich (na przykładzie województwa opolskiego)
Issue 4 (18) 2010
Luiza Ossowska, Anna Ziemińska
The financial conditions of the rural and urban-rural communes of the Pomorskie Voivodeship
Kondycja finansowa gmin wiejskich i miejsko-wiejskich województwa pomorskiego
Issue 4 (18) 2010
Joanna Smoluk-Sikorska
The condition of organic farming and market of its products in the European Union
Stan rolnictwa ekologicznego i rynku jego produktów w Unii Europejskiej
Issue 4 (18) 2010
Aldona Standar
Determinants influencing obtaining of the EU funds by communes of the Wielkopolska Province
Determinanty pozyskiwania środków pomocowych Unii Europejskiej przez gminy województwa wielkopolskiego
Issue 4 (18) 2010
Joanna Wiśniewska, Roma Ryś-Jurek
Income aggregates in private farms in Poland in the years 1990-2008
Agregaty dochodowe w rolnictwie indywidualnym w Polsce w latach 1990-2008

10 matches find