Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 4 (14) 2009

Elżbieta Daszkowska, György Mudri

Does the Common Agricultural Policy still make sense in the twenty-first century? CAP after 2013 from the perspective of Poland and Hungary

Czy istnienie WPR w XXI wieku ma jeszcze sens? WPR po 2013 roku z perspektywy Polski i Węgier

Abstract: The EU CAP has developed immensely since the 1960’s. However, its current determinants are completely different from those which formed the CAP foundations. This results mainly from the fact that the UE CAP must meet present-day challenges and threats. Moreover, further EU enlargements also significantly influenced performance of this sector of economy. It is important to determine whether the existence of the CAP in the twenty-first century still makes sense and to specify in more detail the CAP reform directions after 2013 from the perspective of Poland and Hungary.
Abstract in polish: WPR UE w XXI wieku pełni w Europie następujące ważne funkcje: zapewnia produkcję zdrowej i bezpiecznej żywności, stabilizuje sytuację na rynkach żywnościowych i jest narzędziem koordynacji działań w przypadku pojawienia się zagrożeń epidemiologicznych, stanowi w przeważającej mierze główne źródło dochodów ludności wiejskiej. Znaczenie sektora rolnego będzie w przyszłości rosło z uwagi na fakt utrzymania się ciągłego przyrostu naturalnego w świecie i wszystkich konsekwencji z tym związanych. Dodatkowo, w XXI wieku, sektor rolny musi stawić czoło nowym globalnym wyzwaniom, jak zmiany klimatyczne czy efekt cieplarniany. Na sektor rolny UE mają poza tym wpływ czynniki polityczno-ekonomiczne, takie jak: postępująca liberalizacja światowego handlu pod auspicjami WTO, efekt „presji budżetowej”, pojawiającej się za każdym razem z nowymi ramami finansowymi. Polska i Węgry są nowymi krajami członkowskimi UE, w których rolnictwo odgrywa ważną rolę gospodarczo-społeczną i dlatego też planowany kierunek reformy WPR w okresie 2013-2020 nie odpowiada do końca ekonomicznemu interesowi tych państw. Kraje te stoją na stanowisku, że I filar powinien w dalszym ciągu odgrywać kluczową rolę we WPR UE, tak by rolnictwo mogło skutecznie reagować na pojawiające się współcześnie zagrożenia i wyzwania. Zarówno Polska, jak i Węgry, wyrażają sceptycyzm w przypadku kierunku prac nad przyszłą modulacją, gdyż w opinii tych dwóch krajów wynikiem jej będzie powiększająca się luka pomiędzy „starymi” a „nowymi” krajami członkowskimi UE. Reasumując, Polska i Węgry stoją na stanowisku, że przyszła WPR UE powinna być modernizowana, spełniając jednocześnie następujące wymogi: powinna pozostać polityką wspólnotową, powinna zostać uwolniona od anachronizmów przeszłości, czyli zaprzestać ustalania wielkości płatności bezpośrednich od modelu historycznego. Poza tym jest konieczne, aby WPR UE była polityką stabilną w czasie, wyrażała solidarność i umacniała spójność Europy.

Keywords: CAP reform after 2013, food safety, “cross compliance”, climate change, liberalisation of the world agricultural trade, EU enlargements and their impact on the CAP budget, EU budget and the CAP, direct payments (first pillar), RDP (second pill

Keywords in polish: reforma WPR UE, bezpieczeństwo żywności, „cross compliance”, zmiany klimatu, liberalizacja światowego handlu artykułami rolnymi, roszczenia UE i ich wpływ na budżet WPR, budżet UE i WPR, płatności bezpośrednie (I filar), rozwój obszarów wiejsk

PDF in in english Full text available in english in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/vol14/issue4/art_2.pdf
For citation:

MLA Daszkowska, Elżbieta, and György Mudri. "Does the Common Agricultural Policy still make sense in the twenty-first century? CAP after 2013 from the perspective of Poland and Hungary." J. Agribus. Rural Dev. 14.4 (2009): 13-32.
APA Elżbieta Daszkowska, György Mudri (2009). Does the Common Agricultural Policy still make sense in the twenty-first century? CAP after 2013 from the perspective of Poland and Hungary. J. Agribus. Rural Dev. 14 (4), 13-32
ISO 690 DASZKOWSKA, Elżbieta, MUDRI, György. Does the Common Agricultural Policy still make sense in the twenty-first century? CAP after 2013 from the perspective of Poland and Hungary. J. Agribus. Rural Dev., 2009, 14.4: 13-32.
Corresponding address:
mgr Elżbieta Daszkowska, Institute of International Economics of Warsaw School of Economics, al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa, Poland
Authors email:
e.daszkowska@wp.pl