Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 4 (14) 2009

Roma Ryś-Jurek

The relations between the output, income and stock in agricultural farms

Relacje między produkcją, dochodem i zapasami w gospodarstwach rolnych

Abstract: In this article an attempt was made to analyse the stock, output, and incomes in individual agricultural farms in Poland, in comparison with farms from the other EU countries in the year 2006. Research was based on the FADN database. The research showed, that (among other things) the Polish average individual farm had a four time lower the balance’s sum than the medium one in the EU, and the average output and family farm income were about three times lower in Poland than the average in the Union. The highest share of stock in the balance’s sum in Poland three direction of production had: permanent crops combined, specialist other field crops and specialist orchards – fruits. While in the Union the highest stock had the specialist wine. According to the regression’s models, in Poland the positive influence on the increase of family farm income had stock, crops and livestock output. In the Union positive influence on an income’s growth had crops and livestock production and negative influence had the stock.
Abstract in polish: W pracy podjęto próbę przedstawienia zapasów, produkcji i dochodów w indywidualnych gospodarstwach rolnych w Polsce w porównaniu z innymi krajami Unii Europejskiej w 2006 roku. W badaniach wykorzystano dane FADN. Badania wykazały między innymi, że polskie przeciętne gospodarstwo rolne dysponuje około czterokrotnie mniejszą sumą bilansową niż unijne, a przeciętna produkcja i dochód z gospodarstwa rolnego były około trzykrotnie mniejsze w Polsce niż średnio w Unii. Udział zapasów produktów rolniczych w sumie bilansowej w polskich gospodarstwach był dwukrotnie większy niż w Unii. Największy udział zapasów w sumie bilansowej w Polsce miały trzy kierunki produkcji: pozostałe uprawy trwałe, inne uprawy polowe oraz drzewa i krzewy owocowe. Natomiast w Unii największe zapasy utrzymywały winnice. Według modeli regresji, w Polsce na zwiększenie dochodu pozytywnie wpływały zapasy, produkcja roślinna i zwierzęca, a w Unii na zwiększenie dochodu oddziaływały pozytywnie produkcja roślinna i zwierzęca, a zapasy – negatywnie.

Keywords: stock of agricultural products, agricultural output, family farm income

Keywords in polish: zapasy produktów rolniczych, produkcja rolnicza, dochód z gospodarstwa rolnego

PDF in in english Full text available in english in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/vol14/issue4/art_12.pdf
PDF in polish Full text availablein polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/volume14/issue4/art_12_pl.pdf
For citation:

MLA Ryś-Jurek, Roma. "The relations between the output, income and stock in agricultural farms." J. Agribus. Rural Dev. 14.4 (2009): 135-148.
APA Roma Ryś-Jurek (2009). The relations between the output, income and stock in agricultural farms. J. Agribus. Rural Dev. 14 (4), 135-148
ISO 690 RYś-JUREK, Roma. The relations between the output, income and stock in agricultural farms. J. Agribus. Rural Dev., 2009, 14.4: 135-148.
Corresponding address:
dr Roma Ryś-Jurek, Katedra Finansów i Rachunkowości, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań, Poland
Authors email:
rys-jurek@up.poznan.pl