Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 4 (14) 2009

Włodzimierz Kołodziejczak, Małgorzata Kołodziejczak, Karolina Pawlak

The regional differentiation of labour resources in Poland and Polish agriculture in 2003 and 2007

Regionalne zróżnicowanie zasobów pracy w Polsce i w polskim rolnictwie w latach 2003 i 2007

Abstract: The aim of the paper was to assess the scale of changes on the Polish labour market in 2003-2007 according to voivodeships, considering employment in Polish agriculture. Significant betterment of the situation on the labour market was observed, as well as slight decline in employment rate in agriculture. It was probably caused by higher labour absorption resulted from the economic growth. These changes were observed in all voivodeships but differences in indexes characterised the labour market between voivode-ships faced restructuring results and more developed ones fell down markedly.
Abstract in polish: Celem pracy było oszacowanie skali zmian na polskim rynku pracy w latach 2003-2007, w przekroju województw, z uwzględnieniem zatrudnienia w rolnictwie. Zaobserwowano znaczącą poprawę sytuacji na rynku pracy oraz niewielkie zmniejszenie udziału pracujących w rolnictwie w ogólnej liczbie pracujących w gospodarce narodowej, przypuszczalnie na skutek zwiększonej absorpcji pracy wywołanej wzrostem gospodarczym. Zjawiska te wystąpiły we wszystkich województwach, przy czym wyraźnie zmniejszyły się różnice wartości wskaźników charakteryzujących rynek pracy pomiędzy województwami obciążonymi skutkami restrukturyzacji gospodarczej a obszarami silniejszymi gospodarczo.

Keywords: labour resources, economic activity of the population, country side, agriculture

Keywords in polish: zasoby pracy, aktywność ekonomiczna ludności, wieś, rolnictwo

PDF in polish Full text availablein polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/volume14/issue4/art_9_pl.pdf
For citation:

MLA Kołodziejczak, Włodzimierz, et al. "Regionalne zróżnicowanie zasobów pracy w Polsce i w polskim rolnictwie w latach 2003 i 2007." J. Agribus. Rural Dev. 14.4 (2009): 107-114.
APA Włodzimierz Kołodziejczak, Małgorzata Kołodziejczak, Karolina Pawlak (2009). Regionalne zróżnicowanie zasobów pracy w Polsce i w polskim rolnictwie w latach 2003 i 2007. J. Agribus. Rural Dev. 14 (4), 107-114
ISO 690 KOłODZIEJCZAK, Włodzimierz, KOłODZIEJCZAK, Małgorzata, PAWLAK, Karolina. Regionalne zróżnicowanie zasobów pracy w Polsce i w polskim rolnictwie w latach 2003 i 2007. J. Agribus. Rural Dev., 2009, 14.4: 107-114.
Corresponding address:
dr Karolina Pawlak, Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej w Agrobiznesie, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań, Poland
Authors email:
pawlak@up.poznan.pl