Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 4 (14) 2009

Justyna Górna, Michał Krzymiński

Influence of integrated quality management system on processing management in management and production staff’s opinion in Strauss Cafe Poland Ltd Company

Wpływ zintegrowanego systemu zarządzania jakością na zarządzanie procesowe w ocenie kadry zarządzającej i pracowników produkcyjnych palarni kawy Strauss Cafe Poland sp. z o.o.

Abstract: In the article are presented the results of the research determining the influence of the integrated quality management system on management process in the assessment of management and regular employees of Strauss Cafe Poland Ltd. According to the ISO 9001 requirements in order to effectively manage the organisation, should identify operations. The activities requiring resources and managed in order to enable the transformation of inflow into outflow should be evaluated as a process. The analysis of the gathered data shows the essential influence of the systems (QMS and HACCP) on the management process in the company. The management staff emphasized the significant influence of the quality management system whereas production staff of HACCP system. Both of these groups of employees in the survey shows the beurocracy as a negative result of these systems, while positive results are improvement of image of the company and increase of both products and services quality.
Abstract in polish: W artykule przedstawiono wyniki badań określające wpływ zintegrowanego systemu zarządzania jakością na zarządzanie procesowe w ocenie kadry zarządzającej i pracowników produkcyjnych palarni kawy Strauss Cafe Poland Sp. z o.o.

Keywords: process management, ISO 9001, system HACCP, Quality Management System

Keywords in polish: zarządzanie procesowe, ISO 9001, system HACCP, SZJ

PDF in polish Full text availablein polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/volume14/issue4/art_6_pl.pdf
For citation:

MLA Górna, Justyna, and Michał Krzymiński. "Wpływ zintegrowanego systemu zarządzania jakością na zarządzanie procesowe w ocenie kadry zarządzającej i pracowników produkcyjnych palarni kawy Strauss Cafe Poland sp. z o.o.." J. Agribus. Rural Dev. 14.4 (2009): 71-84.
APA Justyna Górna, Michał Krzymiński (2009). Wpływ zintegrowanego systemu zarządzania jakością na zarządzanie procesowe w ocenie kadry zarządzającej i pracowników produkcyjnych palarni kawy Strauss Cafe Poland sp. z o.o.. J. Agribus. Rural Dev. 14 (4), 71-84
ISO 690 GóRNA, Justyna, KRZYMIńSKI, Michał. Wpływ zintegrowanego systemu zarządzania jakością na zarządzanie procesowe w ocenie kadry zarządzającej i pracowników produkcyjnych palarni kawy Strauss Cafe Poland sp. z o.o.. J. Agribus. Rural Dev., 2009, 14.4: 71-84.
Corresponding address:
dr inż. Justyna Górna, Katedra Ekonomii, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań, Poland
Authors email:
gorna@up.poznan.pl