Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 4 (14) 2009

Elżbieta Goryńska-Goldmann

Demographic changes and consumers behaviours on the bread market

Zmiany demograficzne a zachowania konsumentów na rynku pieczywa

Abstract: Analysis of demographic changes occurring in Poland conducted in the present article shows trends and allows the consideration of demographic premises of the development and changes in behaviours of consumers on the bread market, i.e. of the product which takes priority place in the group of essential needs. Following demographic indicators were discussed: the size of Polish population, the rate of the fertility and mortalities, the age structure, average life expectancy, the household and the level of education. Appearing demographic trends allow forecasting the volume of demand for products. It was stated that on the bread market there will be changes of quantitative, genre as well as qualitative character that determine a challenge for enterprises of the bakery industry.
Abstract in polish: Analiza przemian demograficznych zachodzących w Polsce, przeprowadzona w niniejszym artykule, wskazuje trendy i pozwala na rozpatrywanie demograficznych przesłanek rozwoju i zmian w zachowaniach konsumentów na rynku pieczywa, tj. produktu zajmującego priorytetowe miejsce w grupie potrzeb podstawowych. Zaryso-wujące się trendy demograficzne świadczą o spadku wielkości populacji, narastaniu strefy biedy i wysokim bezrobociu. Zmniejsza się dzietność, zwiększają się długość życia ludności i grupa osób starszych. Obserwuje się wzrost przemieszczeń ludności z miast na wieś oraz wzrost udziału osób z wykształceniem wyższym i średnim. Zmiany demograficzne pozwalają prognozować wielkość popytu na produkty. Na rynku pieczywa będą postępować zmiany zarówno o charakterze ilościowym, rodzajowym, jak i jakościowym, co stanowi wyzwanie dla branży piekarskiej.

Keywords: consumers behaviours, demographic changes, market, bread

Keywords in polish: zachowania konsumentów, zmiany demograficzne, rynek, pieczywo

PDF in in english Full text available in english in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/vol14/issue4/art_5.pdf
PDF in polish Full text availablein polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/volume14/issue4/art_5_pl.pdf
For citation:

MLA Goryńska-Goldmann, Elżbieta. "Demographic changes and consumers behaviours on the bread market." J. Agribus. Rural Dev. 14.4 (2009): 59-69.
APA Elżbieta Goryńska-Goldmann (2009). Demographic changes and consumers behaviours on the bread market. J. Agribus. Rural Dev. 14 (4), 59-69
ISO 690 GORYńSKA-GOLDMANN, Elżbieta. Demographic changes and consumers behaviours on the bread market. J. Agribus. Rural Dev., 2009, 14.4: 59-69.
Corresponding address:
dr Elżbieta Goryńska-Goldmann, Katedra Rynku i Marketingu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań, Poland
Authors email:
gorynska-goldmann@up.poznan.pl