Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 4 (14) 2009

Zbigniew Gołaś, Anna Witczyk

Analysis of enterprise financial liquidity on the example of the confectioner\'s trade

Analiza płynności finansowej przedsiębiorstwa na przykładzie branży cukierniczej

Abstract: The article shows results of the analysis of the financial liquidity of enterprise on the example of Jutrzenka Partnership S.A., recorded on Stock Exchange/Securities Market in Warsaw. The analysis of financial liquidity was carried out for years 2000-2006 with use of the static, dynamic indicators and non-classic financial liquidity measures. The investigated partnership was characterised by well rounded level of financial liquidity in given time. However, the majority of the considered indicators show decreasing level of the financial liquidity, which is caused by stronger character of the financial liquidity management allowing generation of higher flow of income.
Abstract in polish: W artykule zaprezentowano wyniki analizy płynności finansowej przedsiębiorstwa Jutrzenka S.A. Analizę przeprowadzono z zastosowaniem statycznych, dynamicznych oraz nieklasycznych wskaźników płynności finansowej.

Keywords: financial liquidity, ratio analysis, confectioner\'s industry, joint-stock company, Jutrzenka S.A.

Keywords in polish: płynność finansowa, analiza wskaźnikowa, przemysł cukierniczy, giełdowa spółka akcyjna, Jutrzenka S.A.

PDF in polish Full text availablein polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/volume14/issue4/art_4_pl.pdf
For citation:

MLA Gołaś, Zbigniew, and Anna Witczyk. "Analiza płynności finansowej przedsiębiorstwa na przykładzie branży cukierniczej." J. Agribus. Rural Dev. 14.4 (2009): 49-57.
APA Zbigniew Gołaś, Anna Witczyk (2009). Analiza płynności finansowej przedsiębiorstwa na przykładzie branży cukierniczej. J. Agribus. Rural Dev. 14 (4), 49-57
ISO 690 GOłAś, Zbigniew, WITCZYK, Anna. Analiza płynności finansowej przedsiębiorstwa na przykładzie branży cukierniczej. J. Agribus. Rural Dev., 2009, 14.4: 49-57.
Corresponding address:
dr hab. Zbigniew Gołaś, Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw Agrobiznesu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań, Poland
Authors email:
golas@up.poznan.pl