Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 3 (13) 2009

Agata Marcysiak, Adam Marcysiak

The area as a factor differentiating the level and structure of non-agricultural incomes of farms

Obszar jako czynnik różnicujący poziom i strukturę pozarolniczych dochodów gospodarstw

Abstract: The aim of the article is an attempt of show the range of influence of the area on level and structure of non-agricultural farms income. The research data come from 65 farms located in northern part of the Lublin voivodeship in the district of Biała Podlaska and Łuków. The analysis covers year 2007. The calculation of basic economic categories was made within FADN method which is used in the European system of agricultural accountancy. The lowest level of non-agricultural income among the investigated farms was noticed in farms up to 10 hectares. The main source of non-agricultural income in the investigated farms was paid work and pension benefits.
Abstract in polish: Celem opracowania jest próba przedstawienia zakresu oddziaływania obszaru na poziom i strukturę pozarolniczych dochodów gospodarstw. Materiałem badawczym były dane pochodzące z 65 gospodarstw rolnych zlokalizowanych w północnej części województwa lubelskiego, w powiatach bialskim i łukowskim. Analizą objęto 2007 rok. W obliczeniach podstawowych kategorii ekonomicznych wykorzystano metodę stosowaną w europejskim systemie rachunkowości rolnej FADN. Najwyższy poziom dochodów pozarolniczych odnotowano w gospodarstwach o obszarze do 10 ha. Głównym źródłem dochodów pozarolniczych w badanych gospodarstwach były: praca zarobkowa i świadczenia emerytalno-rentowe.

Keywords: area farms, level of agricultural income, structure of non-agricultural income, paid work

Keywords in polish: obszar gospodarstwa, poziom dochodów z gospodarstwa rolniczego, struktura dochodów pozarolniczych, praca zarobkowa

PDF in in polish Full text available in polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/vol13/issue3/art_19.pdf
For citation:

MLA Marcysiak, Agata, and Adam Marcysiak. "Obszar jako czynnik różnicujący poziom i strukturę pozarolniczych dochodów gospodarstw." J. Agribus. Rural Dev. 13.3 (2009): 147-153.
APA Agata Marcysiak, Adam Marcysiak (2009). Obszar jako czynnik różnicujący poziom i strukturę pozarolniczych dochodów gospodarstw. J. Agribus. Rural Dev. 13 (3), 147-153
ISO 690 MARCYSIAK, Agata, MARCYSIAK, Adam. Obszar jako czynnik różnicujący poziom i strukturę pozarolniczych dochodów gospodarstw. J. Agribus. Rural Dev., 2009, 13.3: 147-153.
Corresponding address:
dr inż. Agata Marcysiak, Zakład Agrobiznesu, Akademia Podlaska w Siedlcach, ul. Prusa 12, 08-110 Siedlce, Poland
Authors email:
admamar@poczta.onet.pl