Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 3 (13) 2009

Henryk Łabędzki

The structure of agricultural employees

Struktura zatrudnienia ludności rolniczej

Abstract: In the study the analysis of agricultural employees structure on the basis of data from 120 agricultural farms in Kąty Wrocławskie has been conducted. The research confirmed, that agricultural people maximum of time spend on work in their own farms. The maximum annual time of work begins at the end of last five years of working age. The men work relatively less, in agricultural farms in the case of small area farms. While the women, if better educated and in mobile working age work more. Then the biggest engagement of work outside agricultural farm concerns persons at age of 25 to 44.
Abstract in polish: W opracowaniu przeprowadzono analizę struktury zatrudnienia ludności rolniczej na podstawie danych ze 120 indywidualnych gospodarstw rolnych w gminie Kąty Wrocławskie. Stwierdzono, że ludność rolnicza najwięcej czasu poświęca na pracę w swoim gospodarstwie rolnym. Maksymalny czas tej pracy w ciągu roku przypada na ostatnie pięć lat wieku produkcyjnego. Mężczyźni stosunkowo mniej pracują w gospodarstwach rolnych, gdy są to gospodarstwa małe obszarowo, natomiast kobiety, jeśli są lepiej wykształcone i w wieku produkcyjnym mobilnym. Z kolei największe zaangażowanie w pracę poza gospodarstwem rolnym charakteryzuje osoby w wieku od 25 do 44 lat.

Keywords: agricultural population, private farms, hired work, work on own-account

Keywords in polish: ludność rolnicza, gospodarstwa rolne, praca najemna, praca na własny rachunek

PDF in in polish Full text available in polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/vol13/issue3/art_18.pdf
For citation:

MLA Łabędzki, Henryk. "Struktura zatrudnienia ludności rolniczej." J. Agribus. Rural Dev. 13.3 (2009): 139-145.
APA Henryk Łabędzki (2009). Struktura zatrudnienia ludności rolniczej. J. Agribus. Rural Dev. 13 (3), 139-145
ISO 690 ŁABęDZKI, Henryk. Struktura zatrudnienia ludności rolniczej. J. Agribus. Rural Dev., 2009, 13.3: 139-145.
Corresponding address:
dr inż. Henryk Łabędzki, Katedra Ekonomii i Zarządzania, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, pl. Grunwaldzki 24A, 50-363 Wrocław, Poland
Authors email:
henryk.labedzki@up.wroc.pl