Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 3 (13) 2009

Irena Kropsz

Application of claster analysis methods and multidimensional analysis correspondence to the estimations level of infrastructure on rural areas

Zastosowanie metody analizy skupień oraz wielowymiarowej analizy korespondencji do oceny poziomu infrastruktury obszarów wiejskich

Abstract: The multifunctional development of rural areas is connected with increased number of out of agriculture functions. The level of infrastructural development plays an essential role in the process of multifunctional development of the rural areas and significantly affects the life standard of the inhabitants. The work presents the analysis of the endowment level, basic technological, social and economical infrastructure at the territory of chosen communities in the Lower Silesia area. After that on the basis of statistical methods the evaluation of points valorisation rural areas in the light of level at infrastructure has been realised with differentiation in communes.
Abstract in polish: Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich wiąże się z pełnieniem przez nie większej liczby funkcji pozarolniczych. Poziom rozwoju infrastruktury odgrywa istotną rolę w procesie wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich oraz w znacznym stopniu wpływa na poziom życia mieszkającej tam ludności. W opracowaniu dokonano analizy poziomu wyposażenia w podstawowe elementy infrastruktury technicznej, społecznej i ekonomicznej obszarów wiejskich na terenie wybranych gmin Dolnego Śląska. Następnie za pomocą metod statystycznych dokonano waloryzacji punktowej tych obszarów pod względem poziomu infrastruktury, wykazując zróżnicowanie pomiędzy gminami.

Keywords: infrastructure, rural areas, diversification, valorisation, Lower Silesia

Keywords in polish: infrastruktura, obszar wiejski, zróżnicowanie, waloryzacja, Dolny Śląsk

PDF in in polish Full text available in polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/vol13/issue3/art_17.pdf
For citation:

MLA Kropsz, Irena. "Zastosowanie metody analizy skupień oraz wielowymiarowej analizy korespondencji do oceny poziomu infrastruktury obszarów wiejskich." J. Agribus. Rural Dev. 13.3 (2009): 129-137.
APA Irena Kropsz (2009). Zastosowanie metody analizy skupień oraz wielowymiarowej analizy korespondencji do oceny poziomu infrastruktury obszarów wiejskich. J. Agribus. Rural Dev. 13 (3), 129-137
ISO 690 KROPSZ, Irena. Zastosowanie metody analizy skupień oraz wielowymiarowej analizy korespondencji do oceny poziomu infrastruktury obszarów wiejskich. J. Agribus. Rural Dev., 2009, 13.3: 129-137.
Corresponding address:
dr inż. Irena Kropsz, Katedra Ekonomii i Zarządzania, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, pl. Grunwaldzki 24A, 50-363 Wrocław, Poland
Authors email:
irenka812@tlen.pl