Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 3 (13) 2009

Sławomir Kocira

The intensity of organisation of production and the European Size Unit and the agricultural type of farms

Intensywność organizacji produkcji a wielkość ekonomiczna i typ rolniczy gospodarstw

Abstract: The analysis of intensity of organisation of production of 39 family farms in this study was performed. The intensity of organisation production, European Unit Size and the agricultural type of farm was qualified for these farms. The studied farms were classified to according to level of intensity of production’s organisation C1 – high smaller.
Abstract in polish: W opracowaniu zanalizowano intensywność organizacji produkcji 39 gospodarstw rodzinnych. Określono dla tych gospodarstw intensywność organizacji produkcji, wielkość ekonomiczną oraz typ rolniczy gospodarstwa. Badane gospodarstwa zakwalifikowano do poziomu intensywności organizacji produkcji C1 – wysoki mniejszy.

Keywords: intensity of production’s organization, family farms, European Unit Size, agricultural type of farms2

Keywords in polish: intensywność organizacji produkcji, wielkość ekonomiczna gospodarstw, gospodarstwa rodzinne, typ rolniczy gospodarstwa

PDF in in polish Full text available in polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/vol13/issue3/art_13.pdf
For citation:

MLA Kocira, Sławomir. "Intensywność organizacji produkcji a wielkość ekonomiczna i typ rolniczy gospodarstw." J. Agribus. Rural Dev. 13.3 (2009): 99-104.
APA Sławomir Kocira (2009). Intensywność organizacji produkcji a wielkość ekonomiczna i typ rolniczy gospodarstw. J. Agribus. Rural Dev. 13 (3), 99-104
ISO 690 KOCIRA, Sławomir. Intensywność organizacji produkcji a wielkość ekonomiczna i typ rolniczy gospodarstw. J. Agribus. Rural Dev., 2009, 13.3: 99-104.
Corresponding address:
dr inż. Sławomir Kocira, Katedra Eksploatacji Maszyn i Zarządzania w Inżynierii Rolniczej, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin, Poland
Authors email:
slawomir.kocira@up.lublin.pl