Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 3 (13) 2009

Paweł Kasztelan

Economic effectiveness of large scale agricultural companies

Efektywność ekonomiczna wielkoobszarowych przedsiębiorstw rolniczych

Abstract: Significant changes of price relations during the period 1995-2005 had rather unfavourable direction for agricultural companies. The main purpose of the article is to present how, in this circumstances, changed economical efficiency of agricultural farms. As the research object, taken into consideration, the group of large scale agricultural enterprises has been chosen. The group characterise strong relations with economic environment (thanks to high share of commercial production) and large use of the external production factors. It was concluded that economic efficiency level decreased during the period 1998-2005 in investigated population.
Abstract in polish: Zmiany zachodzące w otoczeniu gospodarstw rolniczych w Polsce były niekorzystne pod względem relacji cen w latach 1995-2005. Celem opracowania było określenie jak w tych warunkach zmieniała się efektywność ekonomiczna przedsiębiorstw rolniczych. Jako obiekt badań wybrano wielkoobszarowe przedsiębiorstwa rolnicze, które charakteryzują się największym powiązaniem z otoczeniem ze względu na dużą towarowość ich działalności oraz duże wykorzystanie zewnętrznych czynników produkcji. Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdzono, że w badanych grupach przedsiębiorstw w latach 1998-2005 uległ zmniejszeniu poziom efektywności ekonomicznej.

Keywords: economic efficiency, large scale farming

Keywords in polish: efektywność ekonomiczna, wielkoobszarowe przedsiębiorstwa rolnicze

PDF in in polish Full text available in polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/vol13/issue3/art_11.pdf
For citation:

MLA Kasztelan, Paweł. "Efektywność ekonomiczna wielkoobszarowych przedsiębiorstw rolniczych." J. Agribus. Rural Dev. 13.3 (2009): 83-90.
APA Paweł Kasztelan (2009). Efektywność ekonomiczna wielkoobszarowych przedsiębiorstw rolniczych. J. Agribus. Rural Dev. 13 (3), 83-90
ISO 690 KASZTELAN, Paweł. Efektywność ekonomiczna wielkoobszarowych przedsiębiorstw rolniczych. J. Agribus. Rural Dev., 2009, 13.3: 83-90.
Corresponding address:
dr inż. Paweł Kasztelan, Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa, Poland
Authors email:
pawel_kasztelan@sggw.pl