Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 3 (13) 2009

Justyna Janowska-Biernat

Economic aspects of the application of plant protection and biopreparations in selected organic farms

Ekonomiczne aspekty stosowania środków ochrony roślin i biopreparatów w wybranych ekologicznych gospodarstwach rolnych

Abstract: This article presents the cost of plant protection products and their direct participation in the gross margin in horticultural crops and vegetables production of the selected group of organic farms. A small number of eligible plant protection products authorised for use in organic farming and their high prices mean that the owners of small, organic farms draw up their own biopreparations against plant diseases and pests. Estimating the average cost of production of these preparations requires research to develop recipes for their preparation and regulations for their use.
Abstract in polish: W artykule przedstawiono koszty środków ochrony roślin i ich udział w nadwyżce bezpośredniej produkcji sadowniczej i warzywniczej prowadzonej w wybranej grupie ekologicznych gospodarstw rolnych. Mała liczba kwalifikowanych środków ochrony roślin dopuszczonych do stosowania w rolnictwie ekologicznym oraz ich wysoka cena powodują, że właściciele małych, ekologicznych gospodarstw rolnych samodzielnie sporządzają biopreparaty przeciw chorobom roślin i szkodnikom. Oszacowanie przeciętnych kosztów wytwarzania tych preparatów wymaga prowadzenia badań mających na celu opracowanie receptur ich sporządzania oraz normatywów ich zastosowania.

Keywords: organic farming, plant protection products, biopreparations

Keywords in polish: rolnictwo ekologiczne, środki ochrony roślin, biopreparaty

PDF in in polish Full text available in polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/vol13/issue3/art_8.pdf
For citation:

MLA Janowska-Biernat, Justyna. "Ekonomiczne aspekty stosowania środków ochrony roślin i biopreparatów w wybranych ekologicznych gospodarstwach rolnych." J. Agribus. Rural Dev. 13.3 (2009): 57-62.
APA Justyna Janowska-Biernat (2009). Ekonomiczne aspekty stosowania środków ochrony roślin i biopreparatów w wybranych ekologicznych gospodarstwach rolnych. J. Agribus. Rural Dev. 13 (3), 57-62
ISO 690 JANOWSKA-BIERNAT, Justyna. Ekonomiczne aspekty stosowania środków ochrony roślin i biopreparatów w wybranych ekologicznych gospodarstwach rolnych. J. Agribus. Rural Dev., 2009, 13.3: 57-62.
Corresponding address:
mgr inż. Justyna Janowska-Biernat, Katedra Ekonomii i Zarządzania, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, pl. Grunwaldzki 24A, 50-363 Wrocław, Poland
Authors email:
agatjustyna@interia.pl