Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 3 (13) 2009

Danuta Gonet

Employment of method of economic analysis for definition of change in organisation and efficiency of agricultural productive cooperative

Zastosowanie metody analizy ekonomicznej do określenia zmian w organizacji i efektywności rolniczej spółdzielni produkcyjnej

Abstract: The carried synthetic analysis of the first degree has exerted big ability for taking up of adjust operation for conditions of farming changing, it was as that creation of competitive superiority. Simplification of structure organisation (sown area, limiting of breeding of animal for swine flock) with taking into consideration market condition, structures of organisations for farming about that in all analysed last years economic system contribute constant. Come into effect had influence on proceeding process specialisation, which has contributed to getting high productive result and by cooperative financial.
Abstract in polish: W opracowaniu posłużono się wybranymi elementami analizy ekonomicznej syntetycznej I stopnia według B. Kopcia. W okresie sześcioletnim przedstawiono zmiany czynników wytwórczych, struktury organizacji produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz efektywności technicznej i ekonomiczno-technicznej w rolniczej spółdzielni produkcyjnej związane z procesami dostosowawczymi do warunków rynkowych.

Keywords: factors of productions, structure of organisation, forming system, effectiveness economically

Keywords in polish: czynniki produkcji, struktura organizacji, system gospodarczy, efektywność ekonomiczna

PDF in in polish Full text available in polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/vol13/issue3/art_7.pdf
For citation:

MLA Gonet, Danuta. "Zastosowanie metody analizy ekonomicznej do określenia zmian w organizacji i efektywności rolniczej spółdzielni produkcyjnej." J. Agribus. Rural Dev. 13.3 (2009): 49-56.
APA Danuta Gonet (2009). Zastosowanie metody analizy ekonomicznej do określenia zmian w organizacji i efektywności rolniczej spółdzielni produkcyjnej. J. Agribus. Rural Dev. 13 (3), 49-56
ISO 690 GONET, Danuta. Zastosowanie metody analizy ekonomicznej do określenia zmian w organizacji i efektywności rolniczej spółdzielni produkcyjnej. J. Agribus. Rural Dev., 2009, 13.3: 49-56.
Corresponding address:
dr inż. Danuta Gonet, Katedra Ekonomii i Zarządzania, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, pl. Grunwaldzki 24A, 50-363 Wrocław, Poland
Authors email:
danutagonet@wp.pl