Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 3 (13) 2009

Renata Gawda

Du Pont model in enterprises of the sugar sector

Model Du Ponta w wybranych przedsiębiorstwach branży cukrowniczej

Abstract: The estimation of using Du Pont model in 10 enterprises of the sugar industry was made. Du Pont model is being used for choosing a strategy of managing based on the analysis of factors shaping the return on equity. In the analysed sugar plants the structure of capitals gives the greatest possibilities for improvement to the return on equity.
Abstract in polish: Oceniono sytuację finansową 10 przedsiębiorstw branży cukrowniczej z wykorzystaniem modelu Du Ponta. Służy on do wyboru strategii zarządzania na podstawie analizy czynników kształtujących rentowność kapitałów własnych. Stwierdzono, że w analizowanych cukrowniach największe możliwości poprawy rentowności kapitałów własnych daje czynnik związany ze strukturą kapitałów.

Keywords: Du Pont model, return indexes, sugar sector

Keywords in polish: model Du Ponta, wskaźniki rentowności, branża cukrownicza

PDF in in polish Full text available in polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/vol13/issue3/art_6.pdf
For citation:

MLA Gawda, Renata. "Model Du Ponta w wybranych przedsiębiorstwach branży cukrowniczej." J. Agribus. Rural Dev. 13.3 (2009): 41-48.
APA Renata Gawda (2009). Model Du Ponta w wybranych przedsiębiorstwach branży cukrowniczej. J. Agribus. Rural Dev. 13 (3), 41-48
ISO 690 GAWDA, Renata. Model Du Ponta w wybranych przedsiębiorstwach branży cukrowniczej. J. Agribus. Rural Dev., 2009, 13.3: 41-48.
Corresponding address:
mgr inż. Renata Gawda, Katedra Ekonomiki i Organizacji Agrobiznesu, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Dobrzańskiego 37, 20-262 Lublin, Poland
Authors email:
renata.gawda@up.lublin.pl